Nabídka:


Ankety


Povinně zveřejňované informace

 

Povinně zveřejňované informace podle Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový přístup a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 
1.     Oficiální název
Obec Kobylnice 
 
2.     Důvod a způsob založení
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. 
 
3.     Organizační struktura
Obecní úřad Kobylnice (dále jen obecní úřad) tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. Do obecního úřadu jsou zařazeni starosta, místostarosta a zaměstnanci zařazení do obecního úřadu. V čele obecního úřadu je starosta.
Odbory pro jednotlivé úseky činnosti obecního úřadu nejsou zřízeny.
 
Obecní úřad:
 • plní v oblasti samostatné působnosti úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce nebo rada obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti,
 • v oblasti přenesené působnosti vykonává přenesenou působnost s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu obce,
 • rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 • Obecní úřad zřizuje úřední desku, která je veřejně přístupná po 24 hodin denně. Úřední deska je umístěna na budově, v níž má své sídlo obecní úřad.
4.     Kontaktní spojení
Obecní úřad Kobylnice
Na Budínku 240
664 51 Kobylnice
tel.: 544 228 383, 544 244 826, 544 244 810
www: kobylnice.cz
úřední hodiny:
Po, St: 8:00-12:30, 13:30-17:00 hod.
 
5.     Případné platby můžete poukázat:
Sberbank, číslo účtu: 4200307857/6800 
 
6.    
00 488 160 
 
7.     DIČ
CZ00488160 
Obec Kobylnice není plátcem DPH.
 
 
9.     Žádosti o informace
Žádosti o informace se podávají na OÚ Kobylnice:
 • Na ústní nebo telefonickou žádost o informaci odpovídá obecní úřad žadateli okamžitě.
 • Nelze-li požadovanou informaci okamžitě poskytnout, nebo nepovažuje-li žadatel poskytnutou informaci za dostačující, je třeba podat žádost písemně na adresu OÚ Kobylnice, Na Budínku 240, 664 51 Kobylnice.
 • Žadatelem řádně vyplněný a podepsaný formulář podatelna zaeviduje, přiřadí mu jednací číslo a ještě týž den předá k vyřízení.
 • OÚ v zákonné lhůtě žadateli písemně požadovanou informaci podá (do 15-ti dnů ode dne přijetí), případně vydá rozhodnutí o neposkytnutí informace.
 • Všechny písemné žádosti o informace, odpovědi na ně i rozhodnutí o jejich neposkytnutí jsou OÚ evidovány.
 • Postupy při zajišťování informací podle jiných zákonů než zákona č. 106/1999 Sb. (např.: č.123/98 Sb., č. 455/91 Sb.) se řídí ustanoveními těchto zákonů

Odkaz na formulář: http://www.form.cz/f_mesto/inform.pdf

10.   Příjem žádostí a dalších podání
Žádosti a další podání lze učinit:
 • osobně na podatelně OÚ Kobylnice v úředních hodinách po, st 8:00 - 12:30 a 13:30 – 17:00 hod, písemně na adrese OÚ Kobylnice, Na Budínku 240, 664 51 Kobylnice
 • telefonicky na tel. čísle 544 244 826, 544 228 383
 • elektronicky na adrese podatelna@kobylnice.cz (v případě elektronického podání - pokud má být žádost podkladem pro rozhodnutí, je nutno ji elektronicky podepsat)  
11.   Opravné prostředky 
Opravné prostředky proti opatření OÚ Kobylnice se podávají dle ustanovení zákona, podle kterého bylo rozhodnuto. Každé opatření, pokud je proti němu přípustný opravný prostředek, musí obsahovat poučení o opravném prostředku. v případě nejasností bude sdělena informace o opravném prostředku přímo na OÚ Kobylnice.
 
12.   Formuláře
Formuláře si můžete stáhnout z: www.form.cz
 
 
14.   Nejdůležitější předpisy
 • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • Správní řád
 • Stavební zákon
 • Zákon č. 106/1999 Sb.o poskytování informací
 • Organizační řády
 • Obecně závazné vyhlášky
 • Interní předpisy a směrnice 
 
15.   Sazebník úhrad za poskytování informací

Za zhotovení kopie dokumentu formát A 4 
 
 1 Kč/kus
b) Za práci spojenou s vyhledáním a zpracováním informace za každou i započatou čtvrthodinu práce
 36 Kč
c) Další náklady, nutně vynaložené na získání podkladů pro poskytnutí informace - cestovné, stravné
 dle zákona č. 262/2006 Sb. v platném znění
d) Další náklady, nutně vynaložené na získání podkladů pro poskytnutí informace - poštovné
 dle tarifů České pošty
e) Telefonní spojení
dle tarifů operátora
f) Ostatní
 dle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění
g) Bude-li předpokládaná úhrada za poskytnutí informace vyšší než 50 Kč, je žadatel povinen při podání žádosti uhradit zálohu ve výši 50% předpokládané úhrady.
h) Bude-li předpokládaná úhrada za poskytnutí informace vyšší než 500 Kč, je žadatel povinen při podání žádosti uhradit zálohu ve výši 75% předpokládané úhrady.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací - nebylo vydáno

Výhradní licence - Výhradní licence nebyly poskytnuty
 
16.   Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb. 
2009   2010   2011   2012  2013  2014 2015  2016   2017  2018
 
17.   Seznam organizací 
 • Základní škola a mateřská škola Kobylnice, p.o.
 • TJ Sokol Kobylnice
 • Sbor dobrovolných hasičů Kobylnice
 • DSO Šlapanicko
 • Svazek obcí Mohyla Míru      
 • Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko
 • Svaz měst a obcí České republiky
 • Sdružení obcí a měst jižní Moravy