Nabídka:


Ankety


Poplatky za komunální odpad, psy a nájmy do 31.3.2019

Nezapomeňte, že poplatky za komunální odpad, psy a nájmy musí být zaplaceny do 31.3.2019!!!

 

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD – jedná se o poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.     

Poplatek platí: 

a)       fyzická osoba

1.       která má v obci trvalý pobyt,

2.       které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

3.       která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR pobývá na území ČR přechodně po dobu delší 3 měsíců,

4.       které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b)      fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba; poplatek se hradí ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Pro stanovení výše poplatku je rozhodný počet osob přihlášených v rodinném domě nebo 1 bytové jednotce bytového domu k trvalému pobytu v obci Kobylnice k 1. 1. 2019.

Od poplatku jsou osvobozeni:

a)  děti narozené v roce 2019 

b) třetí a další dítě do 15 let věku, přičemž rozhodným datem pro zařazení do této věkové kategorie je datum 1. 1. 2019,

c)  poplatníci s trvalým pobytem v obci Kobylnice, kteří se prokazatelně dlouhodobě, a to po dobu minimálně 6 měsíců, zdržují mimo území obce (toto doloží vlastnoručně podepsaným místopřísežným prohlášením na Obecním úřadu Kobylnice); osvobození se týká pouze období, kdy se poplatník zdržuje mimo území obce; 

d) poplatníci s nezjištěným pobytem.

Poplatník je povinen oznámit vznik nebo zánik nároku na osvobození správci poplatku, tedy Obecnímu úřadu Kobylnice, do 15 dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl, tj. kdy nastala rozhodná událost.

 

Přehled výše poplatku za všechny přihlášené osoby, pokud je k 1.1.2019:

počet přihlášených      /    celkový poplatek       / poplatek za 1 osobu                   

  v nemovitosti

1 osoba                                           500,- Kč                               500,- Kč

2 osoby                                           930,- Kč                               465,- Kč

3 osoby                                        1.305,- Kč                               435,- Kč 

4 osoby                                        1.640,- Kč                               410,- Kč

5 osob                                          1.950,- Kč                               390,- Kč

6 osob                                          2.220,- Kč                               370,- Kč    

7 osob                                          2.590,- Kč                               370,- Kč

8 osob                                          2.960,- Kč                               370,- Kč 

9 osob                                          3.330, -Kč                               370,- Kč    

10 osob                                        3.700,- Kč                               370,- Kč

 

POPLATEK ZE PSŮ

Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců. 

Povinností majitele psa je psa na Obecním úřadu Kobylnice přihlásit (na začátku držení) a poplatek každoročně uhradit.


Sazba poplatku činí ročně:

    za prvního psa                                                 80,-Kč

    za druhého a každého dalšího psa              120,-Kč

 

Osamělému důchodci, který žije v rodinném domě sám (bez ostatních příbuzných), se poskytuje poplatková úleva 40,-Kč za prvního psa.

Poplatky je možné zaplatit hotově na Obecním úřadu v Kobylnicích nebo bezhotovostním převodem. V případě bezhotovostního převodu je nutno poukázat přesnou částku poplatku, a to za každý druh poplatku zvlášť (tedy samostatně jednou platbou poplatky za komunální odpad a druhou platbou poplatek za psa/psy).

V případě, že si nebudete jisti, jakou částku máte přesně uhradit, můžete zatelefonovat na obecní úřad na telefonní číslo 544 244 810, na kterém Vám přesnou výši poplatku sdělíme.

 

Bankovní spojení pro platby poplatků:                Sberbank CZ,

číslo účtu:                                                               4200307857/6800  

-         variabilní symbol pro poplatek za komunální odpad = číslo popisné Vašeho domu (trojmístný znak) a počet osob, za které poplatek hradíte (např. č.p. domu 25, počet osob 6, VS = 0256)

-         variabilní symbol pro ostatní poplatky je číslo Vašeho domu, VS = číslo domu.

V případě bytu v bytovém domě uveďte číslo bytu do zprávy pro příjemce. Pokud je to možné, uvádějte do zprávy pro příjemce  jména platících osob, pro snadnější a přesnou identifikaci poplatníků, zvláště pokud má každý z poplatníků jiné příjmení nebo platíte poplatky pouze za některé osoby v domě.

 

Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. března 2019.

                                                                                                                                  

Dovolte mi, abych upozornila na méně standardní situace při platbách poplatků na bankovní účet obce, ve kterých dochází nejčastěji k omylům:

Například v domě (bytě) je přihlášeno 5 osob, z toho 3 děti a třetí dítě do 15 let je od poplatku osvobozeno. V takovém případě bude uhrazen poplatek za 4 osoby v částce odpovídající za každou osobu ve výši sazby 1 z 5 osob.              

Názorný příklad:

částka za 5 osob je 1.950 Kč – jednotliví členové domácnosti platí 390,-Kč za osobu, v případě osvobození 3. dítěte uhradíte částku 1.560,-Kč (390,- x 4) – sazba zůstává stejná, v domácnosti stále bydlí 5 osob, z nichž jedna je osvobozena.

Stává se, že se někdo mylně domnívá, že bude platit výši poplatku odpovídající 1 osobě ze 4 pokud jedna z pěti osob je osvobozena – takto nikoli, stále je v domě (bytě) přihlášeno 5 osob, a tudíž se platí částka za 5 osob mínus 1 osoba.

Pokud dojde ke změně v držení psa, například úhyn psa nebo pes změní majitele, je třeba tuto skutečnost nahlásit na Obecním úřadu v Kobylnicích. Pokud tuto informaci Obecní úřad neobdrží, je povinen poplatek za psa vymáhat. Nezapomeňte také svého pejska přihlásit, pokud si pořídíte nového.   

Ivana Floriánová, účetní obce Kobylnice