Nabídka:


Ankety


Platby místních poplatků v roce 2018

Poplatky se budou vybírat od 12.2. do 31.3.2018

Poplatek za komunální odpad

Poplatek platí:

a)      fyzická osoba

  1. která má v obci trvalý pobyt,
  2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců  na území  ČR povolen trvalý   pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
  3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území  ČR pobývá na území ČR přechodně po dobu delší 3 měsíců,
  4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,      

b)      fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Pro stanovení výše poplatku je rozhodný počet osob přihlášených v rodinném domě  nebo 1 bytové jednotce bytového domu k trvalému pobytu v obci Kobylnice k 1. 1. 2018. Od poplatku jsou osvobozeni:  

a)      děti narozené v roce 2018,

b)      třetí a další dítě  do 15ti let věku, přičemž rozhodným datem pro zařazení do věkové kategorie je datum 1. 1. 2018,

c)      poplatníci s trvalým pobytem v obci Kobylnice, kteří se prokazatelně  dlouhodobě a to po dobu minimálně 6 měsíců zdržují mimo území obce

d)     poplatníci s nezjištěným pobytem.

Poplatník je povinen oznámit vznik nebo zánik nároku na osvobození správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl.      

Přehled výše poplatku za všechny přihlášené osoby, pokud k 1. 1. 2018:  

 

Počet přihlášených        Poplatek

v nemovitosti  

_________________________________________

1 osoba                           500 Kč 

2 osoby                           930 Kč 

3 osoby                        1 305 Kč 

4 osoby                        1 640 Kč 

5 osob                          1 950 Kč 

6 osob                          2 220 Kč 

7 osob                          2 590 Kč 

8 osob                          2 960 Kč 

9 osob                          3 330 Kč 

10 osob                        3 700 Kč 

Poplatek ze psů 

Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců.

Sazba poplatku činí ročně:

za prvního psa                     80 Kč

za každého dalšího psa     120 Kč

Osamělému důchodci, který žije v rodinném domku sám (bez ostatních příbuzných), se poskytuje poplatková úleva ve výši 40 Kč za prvního psa.

Poplatky je možno zaplatit na obecním úřadu nebo bezhotovostním převodem.

V případě  bezhotovostního převodu je nutno poukázat přesnou částku poplatku a to za každý druh poplatku zvlášť. V případě, že si nebudete jisti, kolik přesně máte zaplatit, můžete zavolat na obecní úřad, tel. 544244810, kde Vám výši poplatku sdělíme.

Bankovní spojení pro platby: Sberbank, č.ú. 4200307857/6800:

-          variabilní symbol pro poplatek za komunální odpad =  číslo popisné Vašeho domu (trojmístný znak) a počet osob, za které poplatek odvádíte (např. č. p. domu 25, počet osob 6, VS = 0256),  

-          variabilní symbol pro ostatní poplatky VS =  číslo domu. Pokud je to možné, napište do textu Vaše příjmení a o jaký poplatek se jedná.