Nabídka:


Ankety


Usnesení z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kobylnice dne 18.12. 2007.

1. ZO schvaluje změnu  programu veřejného zasedání ZO takto:
5.Koupě pozemku od ČR
6.Koupě pozemku od p. Sedláčka
7.Stanovení funkce uvolněných členů ZO +stanovení výše odměn
8.Rozpočtová opatření
9.Různé
 
Schválený program tudíž vypadá takto:
  1. Zahájení, schválení programu jednání
  2. Schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu
  3. Schválení rozpočtu na rok 2008
  4. Projednání změny územního plánu
  5. Koupě pozemku od ČR
  6. Koupě pozemku od p. Sedláčka
  7. Stanovení funkce uvolněných členů ZO +stanovení výše odměn
  8. Rozpočtová opatření
  9. Různé
 
2. ZO schvaluje, aby zapisovatelkou byla Katarína Benešová, ověřovateli zápisu Vlastimila Staňová a Petr Beneš.
 
3. ZO schvaluje navržený rozpočet včetně změn: neinvestiční přijaté transfery 148.400,- Kč, 150.000,- Kč přesunuto z paragrafu 2219 na paragraf 2212.
 
4.  Bod č. VIII a bod č. XXII  návrhu změn se přesouvá  k projednání na příští zasedání ZO.
4.  ZO souhlasí, aby byl vypracován projekt změny územního plánu, který bude obsahovat tyto body :
 
I. Začlenění p.p.č. 626, 627, 628, 629 do lokalit pro výstavbu RD.
 
II. Stezka pro pěší od hřbitova do bažantnice podél silnice na Sokolnice.
 
III. Stezka pro pěší a cyklisty od hřbitova na Mohylu míru
 
IV. Stezka pro pěší a cyklisty podél Zlatého potoka k Ponětovicím
 
V. Odklon výhledové trasy obchvatu východním směrem
 
VI. Silnici podél levého břehu potoka od křižovatky Kobylnice, Šlapanice, Dvorska
 
VII. Změna poz.p.č. 94/96 z „plochy zahrady, sady“ na „plochy bydlení v rodinných domech“ (od nové lokality na Sokolnické směrem k Bažantnici)
 
IX. Autobusová zastávka  na ulici Sokolnické.
 
X. Plochy zahrádek u hřbitova změnit na bydlení v rodinných domech ( pro 1 rodinný dům).
 
XI. Stodoly ve spodním dvoře zóna smíšená změnit na garáže.
 
XII. Plocha parkoviště vedle fotbalového hřiště a zeleň krajinná změnit na plochy hřišť.
 
XIII. Část ploch hromadné rekreace vedle víceúčelového hřiště a část plochy technického vybavení vedle čerpací stanice splaškové kanalizace změnit na plochy parkoviště.
 
XIV. Cyklostezku vést po druhé straně potoka (dále od vesnice).
 
XV. Ornou půdu na rybníkách změnit v plochu pro biotop.
 
XVI. Část plochy výroby a skladování vedle lihovaru změnit na plochy pro garáže.
 
XVII. Změna Za humny odstranit 2 silnice vedle sebe, změnit tak, aby se daly stavět sólo strojící domy.
 
XVIII. Lokalitu Za humny změnit tak, aby se daly postavit i  bytové domy.
 
XIX. V lokalitě označené číslem 8 bude zrušena zdvojená komunikace. Bude ponechána pouze 1 přímá komunikace, v tomto místě bude zrušena plocha veřejné zeleně (ZV) a rozšířena o tyto plochy bydlení v rodinných domech (BR).
 
XX. V této lokalitě bude doplněna možnost stavby samostatně stojících rodinných domů (S).
 
XXI. Rozšířit lokalitu pro výstavbu RD Za Humny po polní cestu od ul. Pratecké po Pratecký potok.
 
5. ZO schvaluje koupi p.p.č. 68/1 a 69/12 - 449m2 pod víceúčelovým hřištěm za cenu 68.500,- Kč a pověřuje starostku obce podpisem kupní smlouvy.
 
6. ZO souhlasí s koupí pozemku parcelní č. 71/2 v k.ú. Kobylnice  o výměře cca 10m2 za cenu 100,- Kč/m2 od současného vlastníka pana Sedláčka.
 
7. ZO stanovuje, že od 1.2. 2008 bude funkce místostarosty neuvolněná.
ZO schvaluje výši odměny 8.500,- Kč pro místostarostu pana Stanislava Dolanského.
 
8. ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 12,13/2007.
 
 
 
Ing. Dana Šmídová                                                             Stanislav Dolanský
starostka                                                                              místostarosta
 
zapsala: Katarína Benešová