Nabídka:


Ankety


Rozpočet obce na rok 2018

Rozpočet obce Kobylnice na rok 2018 (v Kč)  
         
  Příjmy      
Třída 1 Daňové příjmy 13 832 900    
Třída 2 Nedaňové příjmy 492 800    
Třída 3 Kapitálové příjmy 0    
Třída 4 Přijaté transfery 80 000    
  Příjmy celkem 14 405 700    
         
  Výdaje      
paragraf   Neinvestiční Investiční  
2144 Ostatní služby (propagace Kometa) 6 800    
2212 Silnice, místní komunikace 72 000 150 000  
2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací 316 000 1 132 700  
2229 Ost. záležitosti v silniční dopravě 50 000    
2292 Dopravní obslužnost 84 800    
2310 Pitná voda   450 000  
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 5 574 000    
3113 Základní a mateřská škola 1 340 200 2 800 000  
3314 Činnosti knihovnické 53 100    
3319 Ostatní záležitosti kultury 133 700    
3322 Zachování a obnova kulturních památek 60 000    
3341 Rozhlas a televize 10 000    
3349 Ost. záležitosti sdělovacích prostředků 56 000    
3399 Ost. záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků 181 000    
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 89 500 250 000  
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 200 000    
3421 Využití volného času dětí a mládeže 194 500    
3429 Ost. zájmová činnost a rekreace 114 700    
3631 Veřejné osvětlení 220 000 300 000  
3632 Pohřebnictví 76 000    
3635 Územní plánování   300 000  
3636 Územní rozvoj  25 100    
3639 Komunální služby a územní rozvoj 259 600 3 500 000  
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 35 000    
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 560 000 2 000 000  
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 12 000    
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 226 000    
3799 Ostatní ekologické záležitosti 4 000    
3900 Ost. čin. souvis. se službami pro obyvatelstvo 29 000    
5212 Ochrana obyvatelstva 100 000    
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 185 000    
5512 Požární ochrana + podpora ZJSDH 186 700    
6112 Zastupitelstva obcí 2 468 400    
6171 Činnost místní správy 1 832 700    
6310 Obecké příjmy a výdaje z finančních operací 2 000    
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 37 000    
6330 Převody vlastním fondům 80 000    
6399 Ostatní finanční operace 90 000    
6402 Finanční vypořádání minulých let 9 100    
6409 Ost. činnosti jinde nezařazené 43 200    
Výdaje celkem 16 017 100 10 882 700  
         
  Rekapitulace      
         
Příjmy v roce 2018 14 405 700    
Výdaje v roce 2018 26 899 800    
Saldo    -12 494 100    
         
  Financování      
         
8115 použití prostř. z minulých období 13 160 800    
8124 splátka úvěru ZŠ -666 700    
Financování celkem 12 494 100    
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
      Ing. Lubomír Šmíd
             starosta