Nabídka:


Ankety


Pozvánka na 5. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kobylnice 18.6.2019

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kobylnice

Starosta obce Kobylnice na základě ustanovení § 103 odst. 5 zákona

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

svolává

5. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kobylnice

Zasedání se uskuteční

v úterý 18. 6. 2019 v 19.00 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu Kobylnice,

Na Budínku 240, 664 51 Kobylnice.

 

 Navržený program zasedání:

1.      Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů

2.      Zpráva z jednání rady obce

3.      Zpráva finančního výboru

4.      Zpráva kontrolního výboru

5.      Rozpočtová opatření

6.      Závěrečný účet a roční účetní závěrka obce Kobylnice

7.      Závěrečný účet DSO Šlapanicko

8.      Závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko

9.      Bezúplatné nabytí pozemku Beneš

10.  Bezúplatné nabytí pozemku ÚZSVM

11.  Obecně závazná vyhláška o nočním klidu

12.  Různé 

 

V Kobylnicích dne 11. 6. 2019                                                          Ing. Lubomír Šmíd

                                                                                                                   starosta