Nabídka:


Ankety


Volby do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu na území české republiky se budou konat v pátek 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Voličské průkazy:
Od vyhlášení voleb (17.01.2019) může volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, požádat o voličský průkaz. Vydávat voličské průkazy bude možné nejdříve od čtvrtka 9. května 2019.
Volič může požádat  o voličský průkaz osobně u obecního úřadu podle místa trvalého pobytu, nejpozději do středy 22. května 2019 do 16.00 hodin. listinné podobě lze podat žádost opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schrány (datová schránka musí být fyzické osoby - voliče), a to nejpozději do 17. května 2019 do 16.00 hodin.
Voličský průkaz lze zaslat na uvedenou adresu (doporučeně do vlastních rukou výhradně adresáta), nebo může průkaz převzít i osoba, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu.
Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.
Způsob hlasování:
Po obdržení úřední obálky vstoupí volič s hlasovacím lístkem do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Volič může vložit maximálně jeden hlasovací lístek, na kterém může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit přednostní hlasy. K jiným úpravám se nepřihlíží.
 
Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 14. dubnu 2019
Volič, který po 14. dubnu 2019 změní adresu místa trvalého pobytu na území jiné obce v České republice, bude vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vedeném obecním úřadem v místě předchozího trvalého pobytu.
Aby mohl tento volič hlasovat, musí požádat obecní úřad v místě předchozího trvalého pobytu o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do EP a předložit toto potvrzení:
  • obecnímu úřadu v místě nového trvalého pobytu nejpozději do uzavření seznamu voličů pro volby do EP, tedy do 16.00 hodin dne 22. května 2019 nebo
  • ve dnech voleb okrskové volební komisi v příslušné volební místnosti v místě nového trvalého pobytu, kde zároveň musí prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (novým občanským průkazem nebo občanským průkazem s odstřiženým rohem spolu s potvrzením o změně místa trvalého pobytu.
Výše uvedený postup se netýká voličů, kteří změní místo trvalého pobytu jen v rámci téže obce.
Poznámka: 
Potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do EP nebude vydáno v případě, že volič požádal o zápis do seznamu voličů pro volby do EP v jiném členském státě EU nebo mu již byl vydán voličský průkaz.