Nabídka:


Ankety


Usnesení z 8. veřejného zasedání ZO dne 1.4. 2008

 
2. ZO schvaluje, aby zapisovatelkou byla Katarína Benešová, ověřovateli zápisu Vlastimila Staňová a Petr Beneš.
 
3.  ZO schvaluje změnu programu veřejného zasedání ZO takto:
  1. Zahájení
  2. Schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu jednání
  4. Zpráva kontrolního výboru
  5. Rezignace Milana Petrovského
  6. Veřejnoprávní smlouva o projednání přestupků
  7. Změna Zřizovací listiny ZŠ a MŠ Kobylnice
  8. Soutěž Vesnice roku 2008
  9. Park u sokolovny
  10. Různé
 
4. ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
 
5. ZO bere na vědomí rezignaci Milana Petrovského na funkci člena zastupitelstva a funkci člena kontrolního výboru.
ZO schvaluje, aby volba byla provedena aklamací.
 
ZO zvolilo do funkce člena kontrolního výboru paní MUDr. Danielu Machalovou.
 
6. ZO schvaluje uzavření VPS s obcí Sokolnice na projednávání přestupků a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
 
7. ZO schvaluje Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace obce ZŠ a MŠ Kobylnice.
 
8. ZO schvaluje podání přihlášky do soutěže vesnice roku 2008.
 
9. ZO schvaluje studii parku u sokolovny č. 1/2008 a doporučuje vypracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení zvlášť na chodník a zvlášť na parkovací místa. Doporučuje dopracovat příjezd pro zásobování sokolovny do studie.
 
10. ZO schvaluje územní studii za předpokladu, že bude dopracována v části bližší k ul. Ponětovické v souladu se schválenou zastavovací studii.
 
ZO zmocňuje RO, aby vyslovila souhlas, pokud bude územní studie dopracována v souladu s požadavky ZO .
 
 
Ing. Dana Šmídová                                                             Stanislav Dolanský
starostka                                                                              místostarosta
 
 
zapsala: Katarína Benešová