Nabídka:


Ankety


Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO Kobylnice dne 10.6. 2008

2. ZO schvaluje, aby zapisovatelkou byla Katarína Benešová, ověřovateli zápisu Jiří Pecl a Milan Ulbrich.
 
3. ZO schvaluje navržený program jednání.
 
4. ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
 
5. ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru.
 
6. ZO schvaluje závěrečný účet obce za rok 2007 bez výhrad.
 
7. ZO schvaluje rozpočtová opatření 1- 6/2008.
 
8. ZO pro projednání prodeje pozemku požaduje předložit:
  • situační náčrt záměru s komentářem všech omezení vyplývajících z územního plánu
  • objasnění přístupové cesty
  • případné napojení na inženýrské sítě
ZO ukládá starostce obce konzultovat záměr výstavby rybníka na odboru životního prostředí městského úřadu Šlapanice vzhledem k tomu, že je to významný krajinný prvek V Rozvizách.
 
9. ZO schvaluje závazné ukazatele ZŠ a MŠ Kobylnice.
 
10. ZO schvaluje návrh na změnu územního plánu přesunout rozvodnu – veřejně prospěšná stavba č.7.
 
ZO schvaluje návrh na změnu územního plánu a to vypuštění výhledové trasy jihovýchodní tangenty z územního plánu obce Kobylnice.
 
 
 
Ing. Dana Šmídová                                                                       Stanislav Dolanský
starostka                                                                                          místostarosta
 
 
zapsala: Katarína Benešová