Nabídka:


Ankety


Usnesení z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kobylnice dne 14.10. 2008

Usnesení z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kobylnice dne 14.10. 2008.
2.       ZO schvaluje, aby zapisovatelkou byla Katarína Benešová, ověřovateli zápisu Petr Beneš a Vlastimila Staňová.
 
3.       ZO schvaluje změněný program jednání.
 
4.       ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
 
5.       ZO schvaluje přijetí darů na výstavbu dětského hřiště od těchto dárců: viz příloha, v celkové výši 117.900,- Kč.
 
6.       ZO schvaluje prodej garáže a pozemku p.č. 79/3 v k.ú. Kobylnice u Brna za cenu 4.200,- Kč a dále prodej poz. p.č. 79/8 v k.ú. Kobylnice u Brna za cenu 1.600,- Kč a pověřuje starostku obce podpisem kupní smlouvy.
 
7.       ZO schvaluje prodej pozemku pod garáží manželům Tůmovým za cenu 150 Kč/m2. Jedná se o část pozemku p.č. 527/1 a část poz.p.č. 527/3 zastavěné stavbou garáže, a pověřuje starostku obce zajištěním vypracování geometrického plánu a podpisem smlouvy.
 
8.       ZO schvaluje směnu části poz. p.č. 94/46 za část poz. p.č. 94/2 v k.ú. Kobylnice u Brna. ZO pověřuje starostku obce zajištěním vypracování příslušného geometrického plánu.
 
9.       ZO schvaluje OZVO č. 1/2008, kterou se mění OZVO 2/2005 a ruší OZVO č. 2/2007.
 
10.  ZO schvaluje přijetí daru od manželů Zdenky a Josefa Sedláčkových ve výši 22.951,- Kč na opravu zvonění ve zvonici.
 
11.  ZO schvaluje rozpočtová opatření 7,8,9/2008.
 
12.  ZO schvaluje koupi pozemku p.č. 269/5 od T. Chlupa st. i T. Chlupa ml. za cenu 100,- Kč/m2.
 

13.     ZO schvaluje přijetí daru ve výši 10.000,- Kč od JmK za umístění v soutěži Vesnice roku 2008.

 

 

 

 
 
Ing. Dana Šmídová                                                                       Stanislav Dolanský
starostka                                                                                          místostarosta
 
 
 
zapsala: Katarína Benešová