Nabídka:


Ankety


Usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kobylnice dne 16.12. 2008

 1.  ZO schvaluje, aby zapisovatelkou byla Katarína Benešová, ověřovateli zápisu Petr Beneš a Vlastimila Staňová. 
 2. ZO schvaluje změněný program jednání. 
 3. Návrh usnesení nebyl schválen. 
 4. ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru. 
 5. ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 10,11/2008, která byla provedena RO od posledního zasedání ZO. 
 6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí  závěrečný účet DSO Mohyla míru. 
 7. ZO bere na vědomí rezignaci člena kontrolního výboru Jiřího Pecla st. 
 8. ZO schvaluje, aby počet uvolněných členů zastupitelstva obce byl od 1.1. 2009 dva: starostka Ing. Dana Šmídová a člen rady obce Milan Ulbrich. 
 9. ZO schvaluje zvýšení odměny pro neuvolněného člena ZO Milana Ulbricha o 6.800,- Kč. 
 10. ZO schvaluje prodej části pozemku p.č. 827/1 v k.ú. Kobylnice o výměře cca do 2000m2  za cenu 1.000,- Kč/m2
 11. ZO schvaluje návrh rozpočtu obce Kobylnice na rok 2009 dle vyvěšení se změnou, že název třídy 4 se mění na Přijaté transfery. Příjmy ve třídě 4 se zvyšují o částku 165.000,- Kč – neinvestiční přijaté transfery se státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu.
 12. ZO pověřuje RO zajištěním rozpisu schváleného rozpočtu 
  ZO schvaluje pojmenování nové ulice, ve které je prozatím několik nezkolaudovaných novostaveb „ U Potoka“. 
 13. ZO schvaluje uzavření darovací smlouvy na vodovod na p.p.č. 94/96. 
 14. ZO schvaluje dotaci pro TJ Sokol Kobylnice ve výši 56.940,- Kč. 
 15. ZO schvaluje změnu zřizovací listiny ZŠ a MŠ Kobylnice tak, aby byla rozšířena o možnost poskytování služeb zájmového vzdělávání pro děti i dospělé.
 16. ZO doporučuje výsadbu remízku ke zvážení komisi pro životní prostředí a zemědělství obce Kobylnice. 
  ZO schvaluje rozšíření programu o bod č. 18. Projednání splátkového kalendáře    při koupi pozemku podle bodu č. 11. 
 17. 18. ZO schvaluje prodej pozemku viz. bod č. 11 za těchto podmínek:
  1. první polovina ceny bude zaplacena nejpozději při podpisu smlouvy
  2. druhá polovina ceny při zahájení stavby nejpozději však do 18. měsíců od schválení změny č. I ÚP obce Kobylnice.
 
 
 
Ing. Dana Šmídová                                                       Stanislav Dolanský
starostka                                                                        místostarosta
 
 
zapsala: Katarína Benešová