Nabídka:


Ankety


Usnesení z 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kobylnice dne 27.1. 2009

2. ZO schvaluje, aby zapisovatelkou byla Katarína Benešová, ověřovateli zápisu Petr Beneš a Ing. Lubomír Šmíd.

 

3. ZO schvaluje změněný program jednání

 

4. Schválení zadání změny ÚP:

  • ZO schvaluje bod č.I.

·  ZO schvaluje změnu u bodu č.II.

·  ZO požaduje prověřit, jestli pozemky pro cyklostezku nejsou zahrnuty v ZPF a               nebude následně problém s vybudováním cyklostezky.

·  ZO schvaluje posun cyklostezky dle bodu IV.

·  ZO schvaluje bod č.V.

·  ZO schvaluje změnu bodu č.VI.

·  ZO schvaluje změnu bodu č.VII.

·  ZO schvaluje bod č. IX.

·  ZO doporučuje prověřit zda je potřeba provádět změnu ZM 8.

·  ZO schvaluje bod č. XII.

·  ZO doporučuje prověřit, zda na tuto plochu (čerpací stanice) lze umístit plochu smíšenou a využít ji na parkoviště.

·  ZO schvaluje bod č. XIV.

·  ZO schvaluje bod č. XV.

·  ZO schvaluje změnu u bodu č. XVI.

  • ZO schvaluje  změnu bodu č. XVII.

·  ZO požaduje jihovýchodní čtvrtinu lokality označit i pro výstavbu bytových domů.

·  ZO trvá na původním požadavku změnit regulativ tak, aby byla umožněna výstavba samostatně stojících rodinných domů.

·  ZO požaduje schválit ZM 14 v plném rozsahu dle původních požadavků po hranici hlukového ochranného pásma letiště.

  • ZO požaduje ZM 6 rozšířit až k silnici Sokolnice – Kobylnice.
  • ZO schvaluje ZM 15.

·  ZO požaduje navázat na cestu viz. ZM 4 hlavní pěší trasou k sokolovně.

 

 

5. ZO bere na vědomí dodatek č. 2 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru reg. č. 7490006200437 ze dne 17.10.2006 uzavřené mezi věřitele – Komerční banka, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, a dlužníkem – Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko, Masarykovo nám. 100/7, 664 51 Šlapanice, IČ: 49458833, zapsaný jako dobrovolný svazek obcí v registru zájmových sdružení právnických obcí vedeném Krajským úřadem JmK, v souvislosti s navýšením úvěru na 11 730 000,00 EUR.

 

 

ZO ukládá zástupci obce starostce Ing. Daně Šmídové, aby hlasovala na VH Svazku pro schválení dodatku č. 2 popsaného v předchozím usnesení.

 

 

 

 

 

Ing. Dana Šmídová                                                  Stanislav Dolanský

       starostka                                                  místostarosta

 

 

 

 

zapsala: Katarína Benešová