Nabídka:


Ankety


Usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kobylnice dne 11.6. 2009

 

Usnesení ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce  Kobylnice dne 11.6. 2009.
 
2. ZO schvaluje, aby zapisovatelkou byla Katarína Benešová, ověřovateli zápisu Petr Beneš a Stanislav Dolanský.
 
3. ZO schvaluje změněný program jednání.
 
5. ZO bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru.
 
6. ZO schvaluje rozpočtové opatření č.12/2008
    ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 1,2,3/09.
 
7. ZO schvaluje závěrečný účet obce za rok 2008 bez výhrad.
 
8. ZO schvaluje prodej p.p.č. PK 660 za 30,- Kč/m2 panu Trhlíkovi s tím, že všechny ostatní náklady plynoucí z prodeje uhradí kupující.
 
10. ZO schvaluje bezplatný převod p.p.č. 269/2 v k.ú. Kobylnice s tím, že nabyvatelé pozemku uhradí všechny náklady související s převodem pozemku.
 
11. ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 269/3 v k.ú. Kobylnice za cenu 50,- Kč/m2 s tím, že noví nabyvatelé pozemku uhradí všechny náklady související s převodem pozemku.
 
12. ZO bere na vědomí závěrečný účet DSO Region Cezava.
 
13. ZO bere na vědomí závěrečný účet mikroregionu Mohyla míru.
 
14. Zastupitelstvo obce Kobylnice bere na vědomí Dodatek č. 3 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru registrační číslo 7490006200437 ze dne 17.10.2006 uzavřené mezi věřitelem - Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, a dlužníkem - Svazek obcí pro vodovody a kanalizace - Šlapanicko, Masarykovo nám. 100/7, 664 51 Šlapanice, IČ: 49458833, zapsaný jako dobrovolný svazek obcí v registru zájmových sdružení právnických osob vedeném Krajským úřadem Jihomoravského kraje, v souvislosti s navýšením úvěru na 11 730 000,00 EUR (úprava podílu ručení obcí).
Zastupitelstvo obce Kobylnice ukládá zástupci obce, starostce Ing. Daně Šmídové, aby hlasovala na valné hromadě Svazku obcí pro vodovody a kanalizace – Šlapanicko pro schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru registrační číslo 7490006200437 ze dne 17.10.2006uzavřené mezi věřitelem - Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, a dlužníkem - Svazek obcí pro vodovody a kanalizace - Šlapanicko, Masarykovo nám. 100/7, 664 51 Šlapanice, IČ: 49458833, zapsaný jako dobrovolný svazek obcí v registru zájmových sdružení právnických osob vedeném Krajským úřadem Jihomoravského kraje, v souvislosti s navýšením úvěru na 11 730 000,00 EUR (úprava podílu ručení obcí).
 
15. ZO schvaluje pořízení studie zastávek na dvou dalších místech na ul. Sokolnické a bude to projednáno na dalším zastupitelstvu.
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Dana Šmídová                                          Stanislav Dolanský
starostka                                                       místostarosta
 
 
 
zapsala: Katarína Benešová