Nabídka:


Ankety


Usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kobylnice dne 1.10. 2009

 

Usnesení ze 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce  Kobylnice dne 1.10. 2009.
 
 
 
 
2. ZO schvaluje, aby zapisovatelkou byla Katarína Benešová, ověřovateli zápisu Petr Beneš a Petra Štefková.
 
3. ZO schvaluje změněný program jednání.
 
4. ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
 
5. ZO bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru.
 
6. ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 4,5,6,7/2009.
 
7. ZO neschvaluje prodej pozemků p.č. 810, 809 a 811/1 (část) vše v k.ú. Kobylnice u Brna.
 
8. ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 376/12 v k.ú. Kobylnice u Brna manželům Lence a Josefu Radauscherovým za cenu 100,- Kč/m2 a pověřuje starostku obce podpisem kupní smlouvy.
 
9. ZO schvaluje OZVO č. 1/2009-změna vyhlášky o poplatku za svoz a likvidaci odpadu v obci, kdy částka na osobu se zvyšuje na 470 Kč/osobu. Všechna ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.
 
10. ZO schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace obce Základní škola a Mateřská škola Kobylnice.
 
11. ZO schvaluje uzavření smlouvy s firmou E-ON o věcném břemeni na uložení kabelové přípojky do pozemku obce a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
 
12. ZO schvaluje dotaci pro TJ Sokol Kobylnice v celkové výši 50.940,- Kč dle schválení radou obce.
 
13. ZO schvaluje přijetí daru od Jihomoravského kraje ve výši 30.000,- Kč za účast a umístnění v soutěži Vesnice roku 2009.
 
 
 
 
 
 
Ing. Dana Šmídová                                                               Stanislav Dolanský
      starostka                                                                             místostarosta
 
 
 
 
zapsala: Katarína Benešová