Nabídka:


Ankety


Usnesení ze 16. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kobylnice dne 17.12.2009

 

2. ZO schvaluje, aby zapisovatelkou byla Katarína Benešová, ověřovateli zápisu Petr Beneš a Jiří Pecl.
3. ZO schvaluje změněný program jednání.
4. ZO bere na vědomí vysvětlení Ing. Vladimíra Novotného.
5. ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
6. ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru.
7. ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 8, 9, 10/2009.
8. ZO pověřuje radu obce k provedení rozpisu rozpočtu na jednotlivé položky.
ZO pověřuje RO provádět rozpočtová opatření v plném rozsahu podle §16, zák. č. 250/2000 Sb. v platném znění.
9. ZO stanovuje tyto závazné ukazatele pro ZŠ a MŠ Kobylnice:
neinvestiční příspěvek na provoz bude poukazován v jednotlivých splátkách takto:
leden                                      100.000,- Kč + 80.760,74Kč (na odpisy)
únor – říjen                               50.000,- Kč
listopad                                    45.000,- Kč
ZO ukládá příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Kobylnice, aby v souladu s ust. § 28 odst. 6a a odst. 6b zák. č. 250/2000 Sb. v platném znění, odvedla prostředky z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele v průběhu února 2010 ve výši 80.760,74 Kč.
10. ZO schvaluje přijetí daru ve výši 10.000,- Kč od manželů Šilhánových a pověřuje starostku podpisem darovací smlouvy.
 
 
 
Ing. Dana Šmídová                                                               Stanislav Dolanský
      starostka                                                                             místostarosta
 
 
 
zapsala: Katarína Benešová