Nabídka:


Ankety


Usnesení ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kobylnice dne 22.4.2010

 

2. ZO schvaluje, aby zapisovatelkou byla Katarína Benešová, ověřovateli zápisu Petr Beneš a Petra Štefková.
3. ZO schvaluje program jednání.
4. ZO Kobylnice, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon) za použití § 43 odst 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona , § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. v platném znění (dále jen správní řád), § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve spojení s ust. § 188 odst. 4 stavebního zákona, vydává tuto změnu č. 1 územního plánu obec Kobylnice (dále je ÚPO Kobylnice), schváleného usnesením zastupitelstva obce Kobylnice dne 24.4.2003, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou obec Kobylnice č. 3/2003.
5. Možnosti umístění zastávek na ulici Sokolnické:
Směrem do Sokolnic:
1.    od sníženého obrubníku před p.p.č. 94/8 asi 2m před p.p.č. 94/9 (částečně před pozemkem p. Dvořáčka, částečně před pozemkem manželů Kvasnovských).
 usnesení nebylo přijato
2.    před p.p.č 94/15 ( před zahradou p. Hudečka vedle hřbitova, bude nutné vybudovat záliv).
 usnesení bylo přijato
Směrem od Sokolnic:
1.    před p.p.č. 102/3 ( pole p. Vovesného).
usnesení nebylo přijato
2.    před p.p.č. 172 ( dům manželů Novotných) asi do poloviny p.p.č. 170 ( po vstupní chodník do rodinného domu Vymazalových).
usnesení nebylo přijato
6. ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
7. ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru.
8.ZO schvaluje bezúplatný převod majetku souvisejícího ze splaškovou kanalizací v ceně 992 367,20,- Kč na Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko.
9. ZO schvaluje rozpočtová opatření 11/2009 a 1/2010.
10. ZO schvaluje prodej části p.p.č 831/1 manželům Zichovým za cenu 150,-Kč/m2 s tím, že obec nechá vyhotovit geometrický plán tak, aby podél potoka zůstala dostatečná šířka pro případné vybudování komunikace.
11. ZO bere na vědomí informaci o stavu a doporučuje zjistit, jaké možnosti rekolaudace hráze existují.
 
 
Ing. Dana Šmídová                                                               Stanislav Dolanský
      starostka                                                                             místostarosta
 
 
 
zapsala: Katarína Benešová