Nabídka:


Ankety


Usnesení ze 19. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kobylnice dne 7.10.2010

 

Usnesení z 19. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kobylnice
 
dne 7. 10. 2010.
 
 
  1. ZO schvaluje, aby zapisovatelkou byla Katarína Benešová, ověřovateli zápisu Petr Beneš a Vlastimila Staňová.
.
  1. ZO schvaluje program jednání:
1.    Zahájení
2.    Schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu
3.    Schválení programu jednání
4.    Zpráva kontrolního výboru
5.    Zpráva finančního výboru
6.    Projednání rozpočtových opatření
7.    Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
8.    Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2003 o místních poplatcích
9.    Informace o přípravě rekonstrukce rozvodů nn
10. Různé
 
 
  1. ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
 
  1. ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru
 
  1. ZO schvaluje rozpočtová opatření 4,5,6,7/2010.
 
  1. ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně doplnění v článku 6 bod c: Osvobození se týká pouze období, kdy se poplatník zdržuje mimo území obce.
 
  1. ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2003 o místních poplatcích.
 
 
 
 
 
…………………………                                                         …………………….
Ing. Bc. Dana Šmídová                                                        Stanislav Dolanský
      starostka                                                                             místostarosta
 
 
 
zapsala: Ing. Bc. Dana Šmídová