Oznámení o projednávání návrhu Územního plánu Kobylnice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území

Obecní úřad Kobylnice jako pořizovatel Územního plánu Kobylnice dle § 6 odst. 2 a § 24 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění (dále jen „stavební zákon“), oznamuje v souladu s ustanovením § 20 odst. 1 a § 50 odst. 3 stavebního zákona, že návrh Územního plánu Kobylnice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území, jsou vystaveny k veřejnému nahlédnutí v období:

od 10. května 2021 do 24. června 2021

na Obecním úřadu Kobylnice, Na Budínku 240, 664 51 Kobylnice v kanceláři starosty v úředních hodinách a dále způsobem umožňujícím dálkovým přístup na webových stránkách obce https://www.kobylnice.cz/porizovani-noveho-uzemniho-planu/navrh-uzemniho-planu-kobylnice-projednani-dle-50-stavebniho-zakana 

Dle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona může každý ve stanovené lhůtě do 30 dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky, kterou se návrh Územního plánu Kobylnice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území doručuje, tedy do 24. 6. 2021 uplatnit u pořizovatele své písemné připomínky.

Připomínka by měla obsahovat identifikační údaje podatele a mělo by z ní být zřejmé, čeho se připomínka týká. Vhodné je také vymezit území dotčené připomínkou (graficky příp. číslem parcely a označením katastrálního území).

K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Adresa pro zasílání písemných připomínek:

Obecní úřad Kobylnice, Na Budínku 240, 664 51 Kobylnice

webdesign: Synetix
©2006-2021 Obec Kobylnice, prohlášení o přístupnosti