Komplexní pozemkové úpravy

Obec Kobylnice vyzývá občany k zapojení do komplexních pozemkových úprav

Kdo se chcete zapojit do procesu komplexních pozemkových úprav (KPÚ), navštivte obecní úřad, zavolejte na telefon 544 244 826, nebo napište na emaily v kontaktech obce. Žádost o zapojení do KPÚ si můžete stáhnout i z těchto stránek. Budeme rádi, když se do KPÚ zapojíte i Vy - pokud máte v katastru obce Kobylnice zemědělskou půdu, je tato výzva určena právě pro Vás. 

Zapojení do KPÚ Vás nebude stát žádné peníze, řešení KPÚ spadá do působnosti Pozemkového úřadu. Nebude vyřešeno během několika týdnů, ale spíše za několik let - ovšem výhody plynoucí z provedení KPÚ budou znát minimálně několik desetiletí. 

Komplexní pozemková úprava stručně

Provádění komplexních pozemkových úprav (KPÚ) je řešeno zákonem 139/2002 Sb. v platném znění (Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech) V rámci KPÚ se uspořádávají vlastnická práva k pozemkům, pozemky se prostorově a funkčně přeskupují, scelují nebo dělí, zabezpečuje se jejich přístupnost, vyrovnávají se  hranice. KPÚ zpracovávají odborné firmy s oprávněním k projekci KPÚ. Firmy jsou vybírány  na základě výběrových řízení prováděných pozemkovými úřady. Nový návrh uspořádání pozemků je projektanty během zpracovávání pozemkové úpravy  projednáván s vlastníky,   kteří mají možnost se vyjadřovat  k předkládanému řešení. Náklady na KPÚ hradí stát. KPÚ je úředně zahájena dopisem, který obdrží všichni známí účastníci KPÚ. Poté je svoláno úvodní jednání za účasti pozemkového úřadu, zpracovatele, dotčených vlastníků a organizací. Na úvodním jednání volí vlastníci ze svého středu Sbor zástupců, který je zastupuje při operativním jednání se zpracovatelem a dotčenými orgány.

KPÚ vytvářejí podmínky k ochraně a zúrodnění zemědělské půdy, k zvelebení krajiny a ochraně přírody, v rámci zpřístupnění nově navržených i zůstávajících pozemků je navrhována  funkční cestní síť,  která využívá cest stávajících, řeší ale i cesty nové, pro které jsou zřizovány parcely, které se do doby nutnosti zpřístupnění pozemků využívají jako obecní zemědělská půda. V rámci KPÚ je možné za předpokladu dostatku finančních prostředků stavět kromě cest i další společná zařízení (protierozní opatření, rybníky, biokoridory atd.) Pokud je dostatek státní a obecní půdy, je tato využita pro budování těchto společných zařízení. Pokud tato půda chybí je použit aliquotní podíl půdy všech dotčených vlastníků.

KPÚ se týká  půdy mimo zastavěné území obce, tzn. půdy zemědělské, lesní pozemky  se nesměňují, pouze zaměřují.

Účastníky  KPÚ jsou vlastníci zemědělské půdy v řešeném  katastrálním území, jejich pozemky vstupující do KPÚ jsou oceněny,  po dokončení KPÚ získají scelené, nově zaměřené, zpřístupněné pozemky ve stejné finanční hodnotě jako byly pozemky původní.  Nově navržená půdní držba vlastníka se může ve srovnání  s původními pozemky lišit v určitých vzájemně zaměnitelných kriteriích. Výměra se může lišit 10%, kvalita 4% a vzdálenost 20% od původních pozemků.

Pokud návrh KPÚ schválí vlastníci 75 % zemědělské půdy dotčené KPÚ, je tento  prvním rozhodnutím pozemkového úřadu schválen (možnost odvolání k MZe) a po zpracování nové digitální katastrální mapy je o KPÚ definitivně rozhodnuto druhým rozhodnutím (není možnost odvolání), vlastníkům jsou v katastru nemovitostí zavedeny nové listy vlastnické (LV),  které souhlasí s novou digitální katastrální mapou.(DKM).

Pozitivní výsledky dokončené KPÚ pro účastníky jsou následující. Scelené pozemky mají větší výměry a pravidelné tvary. Jsou umístěny v několika málo lokalitách a jsou soustřeďovány do místa, kde měl původně vlastník svou největší výměru zemědělské půdy. Pozemky jsou přístupné.  Pozemky jsou přesně zaměřené a kdykoli digitálně zaměřitelné. Jejich realizace (pronájem, prodej, dědictví) je vzhledem k výše uvedenému podstatně atraktivnější než u neidentifikovatelných pozemků kdesi v terénu.

V úvodních §§ zákona o pozemkových úpravách se konstatuje, že pozemkovými úpravami se:

 • uspořádávají vlastnická práva k pozemkům (v rámci přípravných prací jsou zjišťovány vlastnické vztahy, opuštěné majetky, břemena atd.)
 • na základě podrobného zaměření se pozemky prostorově a funkčně umísťují do terénu (jsou zaměřeny všechny neměnné linie a body v terénu a v rámci této kostry je navrženo optimální uspořádání pozemků v terénu, samozřejmě při projednávání za účasti vlastníků  až do   získání jejich konečného souhlasu)
 • vyrovnávají se hranice pozemků (hranice nově navrhovaných pozemků jsou navrhovány tak, aby vyhovovaly nárokům na obdělávání – hranice rovné, tvary pozemků pokud možno vhodné pro orbu, na základě žádostí vlastníků je možné uspořádat sousedství atd.)
 • pozemky se scelují nebo dělí  (hlavním úkolem KPÚ je uspořádat a scelit rozdrobenou popř. řemenicovou půdní držbu, snížit počet parcel v k. ú., a vytvořit přehlednou digitální katastrální mapu terénu, jejíž stav bude odpovídat skutečnému stavu vlastnictví, který bude uveden na nově zpracovaných listech vlastnictví všech účastníků KPÚ a následně bude zapsán a zaveden do katastru nemovitostí)
 • zabezpečuje se přístupnost pozemků (každý pozemek navržený v rámci KPÚ bude přístupný tzn.,bude napojen na nově řešenou cestní síť. V rámci velkoplošně obdělávaných honů, které se skládají z pozemků jednotlivých vlastníků, jsou navrženy a geometricky určeny cesty, které pozemky zpřístupňují, fyzicky ale v terénu neexistují. Jsou to pozemky ve vlastnictví obce a pokud není nutné některý z vlastnických pozemků zpřístupnit, obdělávají se jako zemědělská půda)

vytvářejí se podmínky k racionálnímu hospodaření  

 1. je zpracováván plán společných zařízení, který řeší:
  • cestní síť – cesty hlavní, vedlejší, zpevněné, nezpevněné
  • využití pozemků z hlediska vodohospodářského – omezení eroze a smyvu ornice, zadržení vody v krajině, změny kultur
  • ochranu přírody – ÚSES – územní systémy ekologické stability, vytváření takzv. biocenter a biokoridorů většinou v okrajových částech katastrů – lesy, louky. Tyto navržené prvky spojují ucelenou síť biologicky hodnotných lokalit, které umožňují zachování životního prostředí pro faunu a flóru, typickou pro dané území
  • tento plán je schválen dotčenými správními orgány a na jeho základě je možné provádět realizace všech návrhů stavebních, půdoochranných, vodohospodářských  a dalších opatření vyplývajících z pozemkové úpravy a je možné je i financovat ze státních financí či z financí EU pokud jsou k dispozici. V případě, že se v kat. území nedostává výměra obecní a státní půdy pro realizaci společných zařízení může být použita poměrná část výměry vlastníků.
 2. Nově vzniklé pozemky v racionálních tvarech se lépe pronajímají, prodávají, proděďují, mají pravoúhlé tvary. Jsou perfektně zaměřeny, je snadné a levné je vytyčit.

Z pohledu zpracování KPÚ projekční resp. geodetickou firmou je postup prací v cca 10 etapách následující:

Po provedeném průzkumu kat.území, po posouzení podkladů z katastrálního pracoviště,  po identifikaci vlastníků a  zaměření katastru je stanoven tzv. hraniční komisí jmenovanou ředitelem PÚ obvod pozemkové úpravy (vnější obvod je více méně hranice katastrální, vnitřní obvod  je hranice zast. území obce  z toho vyplývá - intravilán obce se neřeší, bude řešen samostatně katastrálním pracovištěm dle jiných, katastrálních zákonů ovšem za stejným účelem – vznik nové dig. kat. mapy.  Následuje převzetí nového zaměření v rámci stanoveného obvodu KPÚ, odsouhlasení stávajících LV a stanovení nároků vlastníků, kteří se nacházejí v obvodu pozemkové úpravy.

Do KPÚ jsou zařazeny i lesy, zjednodušeně řečeno – lesy se zaměřují, ale nesměňují, rovněž pozemky zařazené jako zastavitelné dle územního plánu obce se nesměňují.

Po stanovení obvodu PÚ  je připraven projektanty návrh 1. parcelace s tím, že některé firmy si již tento návrh předjednávají s vlastníky tak, aby se vyhnuly vzniku fatálních problémů. Základním pravidlem je, že hlavní výměra vlastníků je umísťována tam, kde měl vlastník i v minulosti svou majoritní výměru. Ve všech případech, pokud není dohodnuto jinak, je ctěna kontinuita návaznosti vlastnictví na zemědělskou usedlost, stav. usedlost, zahrada, pole, louka, les – v těchto případech se provádí pouze urovnání hranic jednotlivých pozemků. Návrh nového uspořádání pozemků je projednáván s vlastníky v místě provádění KPÚ, každý vlastník má možnost uplatnit své připomínky tak, aby konečná varianta řešení vyhovovala největšímu možnému procentu vlastníků. Scelené pozemky, odsouhlasené vlastníky musí pochopitelně odpovídat původním pozemkům vlastníka výměrou (rozdíl max. 10 %), kvalitou (cenou dle BPEJ – rozdíl max. 4 % ceny) a vzdáleností (rozdíl do 20% od původních pozemků) a dle možností i kulturou.

Po schválení návrhu nového uspořádání pozemků projektant vybilancuje nový stav vlastnických parcel, zpracuje nová LV a geodetická firma zaměří nově navržený stav v terénu. Pokud s návrhem souhlasí vlastníci alespoň ¾ výměry půdy dotčené pozemkovou úpravou, rozhodne pozemkový úřad o schválení pozemkové úpravy. Jedná se o 1. rozhodnutí, protože rozhodování o pozemkové úpravě je dvoustupňové. Do tohoto 1. rozhodnutí se mohou vlastníci odvolat u Mze, ÚPÚ podáním u příslušného pozemkového úřadu. Tímto rozhodnutím je KPÚ schválena jako celek, nejsou ale schváleny vlastnické směny pozemků a platí původní LV. Nastává určité mezidobí, ve kterém je zpracovávána nová digitální katastrální mapa. V tomto mezidobí je ztíženo provádění majetkoprávních úkonů, LV jsou na Kat. pracovišti tzv. zaplombovány. Po zpracování DKM je vydáno 2 rozhodnutí na jehož základě je proveden  zápis nového stavu do kat. nemovitostí . Tato konečná etapa je prováděna v těsné součinnosti s katastrálním pracovištěm, které přebírá operáty v zapsatelném stavu tzn. zápis do KN je vlastně kontrolou úspěšného zpracování KPÚ. Do 2. rozhodnutí není možné odvolání. Z hlediska platnosti KN je KPÚ ukončena, vlastníci mají nové právoplatné listy vlastnictví, stav KN souhlasí s kat. mapou a stavem v terénu, na základě žádostí hospodařících vlastníků je prováděno vytyčování hranic pozemků v terénu a mohou být realizována spol. zařízení.

Další informace týkající se komplexních pozemkových úprav je možno nalézt na stránkách Ministerstva zemědělství.

webdesign: Synetix
©2006-2024 Obec Kobylnice, prohlášení o přístupnosti