Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-515, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106.

 1. Název
  Obec Kobylnice 
 2. Důvod a způsob založení

Právní úprava: Ústava České republiky, ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů jako samostatná právnická osoba vznikla dnem účinnosti zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, tedy dnem voleb do obecních zastupitelstev v roce 1990 (24.11.1990). Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. Obec však vykonává v zákonem stanoveném rozsahu také státní správu (tzv. přenesenou působnost) a při výkonu této působnosti se navíc řídí usneseními vlády, směrnicemi ústředních orgánů státní správy, návrhy opatření, popřípadě rozhodnutím krajského úřadu, učiněným podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.

 1. Organizační struktura
  Obecní úřad Kobylnice (dále jen obecní úřad) tvoří starosta, místostarostka a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. Do obecního úřadu jsou zařazeni starosta, místostarostka a zaměstnanci zařazení do obecního úřadu. V čele obecního úřadu je starosta.
  Odbory pro jednotlivé úseky činnosti obecního úřadu nejsou zřízeny.

  Obecní úřad:
 • plní v oblasti samostatné působnosti úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce nebo rada obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti
 • v oblasti přenesené působnosti vykonává přenesenou působnost s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu obce,
 • rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 • zřizuje úřední desku, která je veřejně přístupná po 24 hodin denně. Úřední deska je umístěna na budově, v níž má své sídlo obecní úřad.
 1. Kontaktní spojení


4.1 Kontaktní poštovní adresa

 

oficiální

Obec Kobylnice

Na Budínku 240
664 51 Kobylnice

 

4.2  Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

 

oficiální

Obecní úřad Kobylnice

Na Budínku 240
664 51 Kobylnice

 

4.3  Úřední hodiny

 

Pondělí: 8:00 - 12:30, 13:30 - 17:00

Středa:   8:00 - 12:30, 13:30 - 17:00

 

4.4  Telefonní čísla

 

pevná linka: +420 544 228 383 (kancelář úřadu)

pevná linka: + 420 544 244 810 (účetní)

mobilní: +420 606 766 476 (starosta)

pevná linka: +420 544 244 826 (starosta)

 

4.5  Adresa internetových stránek

 

oficiální: www.kobylnice.cz

 

 1.  

 

oficiální

Obecní úřad Kobylnice

Na Budínku 240
664 51 Kobylnice

 

 1.  

 

Elektronická podatelna je určena pro přijímání všech datových zpráv se zaručeným elektronickým podpisem, podle zákona č. 227/200 Sb. o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách.
Elektronická podatelna je dále určena pro přijímání podání podle § 19 odst. 1 věta druhá zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, tedy podání učiněných prostřednictvím veřejné datové sítě bez zaručeného elektronického podpisu.

 

podatelna: podatelna@kobylnice.cz

 

4.8  Datová schránka

 

tpbbrzw

 1. Případné platby můžete poukázat:

        Česká spořitelna,a.s., číslo účtu: 5913606309/0800 


 1. 00 488 160 
 2. DIČ
  CZ00488160 
  Obec Kobylnice není plátcem DPH.
 3. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

 • Plán rozvoj sportu 2021 - 2025

8.2. Rozpočet v  tomto a předchozím roce 

 • Střednědobý výhled rozpočtu

9.      Žádosti o informace

 1. Příjem žádostí a dalších podání
  Žádosti a další podání lze učinit:

10.1. Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet  

         rozhodnutí o  právech a povinnostech osob

 

Žádosti, podněty, návrhy či jiná podání lze učinit:

 

 • osobně na podatelně Obecního úřadu Kobylnice v úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8,00 do 12,30 hod. a od 13,30 do 17.00 hod.
 • písemně na adresu Obecní úřad Kobylnice, Na Budínku 240, 664 51 Kobylnice
 • e-mailem na podatelny@kobylnice.cz
 • telefonicky na tel. čísle 544 243 886

 

 

10.2. Opravné prostředky

 

Opravné prostředky proti opatření se podávají dle ustanovení zákona, podle kterého bylo rozhodnuto. Každé opatření, pokud je proti němu přípustný opravný prostředek, musí obsahovat poučení o opravném prostředku. V případě nejasností bude sdělena informace o opravném prostředku přímo na Obecní úřad Kobylnice.

osobně na podatelně Obecního úřadu Kobylnice v úředních hodinách po, st 8:00 - 12:30 a 13:30 – 17:00 hod, písemně na adrese Obecního úřadu Kobylnice, Na Budínku 240, 664 51 Kobylnice.

 • telefonicky na tel. čísle 544 244 826, 544 228 383
 • elektronicky na adrese podatelna@kobylnice.cz (v případě elektronického podání - pokud má být žádost podkladem pro rozhodnutí, je nutno ji elektronicky podepsat)
  1.  Formuláře
    Formuláře si můžete stáhnout z: www.form.cz
  2.  Popisy úkonů orgánů veřejné moci – životní situace

Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace naleznete na Portálu veřejné správy.

 1. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Obecného charekteru

zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR,
usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku,
ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava ČR,
ústavní zákon č. 515/2002 Sb., o referendu o přistoupení ČR k Evropské unii,
zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky,
zákon č. 352/2001Sb., o užívání státních symbolů ČR,
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích,
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích,
zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a o hlavním městě Praze,
zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresního úřadu,
nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků,
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí,
zákon č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv,
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním,
zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím,
zákon č. 500/2004 Sb.,o správní řád,
zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní,
zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce,
zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon,
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR
zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí,
zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,

11.2 Vydané právní předpisy

 1. Úhrady za poskytování informací
  1.  Sazebník úhrad za poskytování informací
 1. Za zhotovení kopie dokumentu formát A 4 

1 Kč/kus

 1. Za práci spojenou s vyhledáním a zpracováním informace za každou i započatou čtvrthodinu práce

36 Kč

 1. Další náklady, nutně vynaložené na získání podkladů pro poskytnutí informace - cestovné, stravné

dle zákona č. 262/2006 Sb. v platném znění

 1. Další náklady, nutně vynaložené na získání podkladů pro poskytnutí informace - poštovné

dle tarifů České pošty

 1. Telefonní spojení

dle tarifů operátora

 1. Ostatní

dle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění

 1. Bude-li předpokládaná úhrada za poskytnutí informace vyšší než 50 Kč, je žadatel povinen při podání žádosti uhradit zálohu ve výši 50% předpokládané úhrady.
 1. Bude-li předpokládaná úhrada za poskytnutí informace vyšší než 500 Kč, je žadatel povinen při podání žádosti uhradit zálohu ve výši 75% předpokládané úhrady.
 1.   Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací, nebylo dosud žádné vydáno.
   
 1. Licenční smlouvy

 Výhradní licence nebyly poskytnuty.

 1. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb. 
  200920102011201220132014201520162017201820192020, 2021, 2022

Další povinně zveřejňované informace

GDPR: Povinně zveřejňované informace dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679

webdesign: Synetix
©2006-2024 Obec Kobylnice, prohlášení o přístupnosti