Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-515, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106.

 1. Název

Obec Kobylnice 


 1. Důvod a způsob založení

Právní úprava: Ústava České republiky, ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů jako samostatná právnická osoba vznikla dnem účinnosti zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, tedy dnem voleb do obecních zastupitelstev v roce 1990 (24.11.1990). Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. Obec však vykonává v zákonem stanoveném rozsahu také státní správu (tzv. přenesenou působnost) a při výkonu této působnosti se navíc řídí usneseními vlády, směrnicemi ústředních orgánů státní správy, návrhy opatření, popřípadě rozhodnutím krajského úřadu, učiněným podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.


 1. Organizační struktura

Obecní úřad Kobylnice (dále jen obecní úřad) tvoří starosta, místostarostka a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. Do obecního úřadu jsou zařazeni starosta, místostarostka a zaměstnanci zařazení do obecního úřadu. V čele obecního úřadu je starosta.
Odbory pro jednotlivé úseky činnosti obecního úřadu nejsou zřízeny.

Obecní úřad:

 • plní v oblasti samostatné působnosti úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce nebo rada obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti
 • v oblasti přenesené působnosti vykonává přenesenou působnost s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu obce,
 • rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 • zřizuje úřední desku, která je veřejně přístupná po 24 hodin denně. Úřední deska je umístěna na budově, v níž má své sídlo obecní úřad.

 1. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

oficiální

Obec Kobylnice                                                                                                                                                                                                  Na Budínku 240
664 51 Kobylnice

4.2  Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

oficiální

Obecní úřad Kobylnice                                                                                                                                                                                     Na Budínku 240
664 51 Kobylnice

4.3  Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 12:30, 13:30 - 17:00

Středa:   8:00 - 12:30, 13:30 - 17:00

4.4  Telefonní čísla

pevná linka: +420 544 228 383 (kancelář úřadu)

pevná linka: + 420 544 244 810 (účetní)

4.5  Adresa internetových stránek

oficiální: www.kobylnice.cz

4.6  Adresa podatelny

oficiální

Obecní úřad Kobylnice                                                                                                                                                                                     Na Budínku 240
664 51 Kobylnice

4.7 Elektronická adresa podatelny

Elektronická podatelna je určena pro přijímání všech datových zpráv se zaručeným elektronickým podpisem, podle zákona č. 227/200 Sb. o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách.
Elektronická podatelna je dále určena pro přijímání podání podle § 19 odst. 1 věta druhá zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, tedy podání učiněných prostřednictvím veřejné datové sítě bez zaručeného elektronického podpisu.

podatelna: podatelna@kobylnice.cz

4.8  Datová schránka

tpbbrzw

4.9. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Jméno pověřence: Mgr. Miroslava Poštolková
Kontaktní adresa: Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Číslo telefonu: 774 149 350, 533 304 213
E-mailová adresa: info@slapanice.cz


 1. Případné platby můžete poukázat:

            Česká spořitelna,a.s., číslo účtu: 5913606309/0800 


00 488 160 


 1. DIČ

CZ00488160 
Obec Kobylnice není plátcem DPH.


 1. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

8.2. Rozpočet v  tomto a předchozím roce 

       Střednědobý výhled rozpočtu


 1. Žádosti o informace

 1. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a další podání lze učinit:

10.1. Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o  právech a povinnostech osob

Žádosti, podněty, návrhy či jiná podání lze učinit:

 • osobně na podatelně Obecního úřadu Kobylnice v úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8,00 do 12,30 hod. a od 13,30 do 17.00 hod.
 • písemně na adresu Obecní úřad Kobylnice, Na Budínku 240, 664 51 Kobylnice
 • e-mailem na podatelny@kobylnice.cz
 • telefonicky na tel. čísle 544 243 886

10.2. Opravné prostředky

Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí úřadu. Odvolání lze podat písemně poštou nebo na podatelně a musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, adresu žadatele
 • proti čemu odvolání směřuje a čeho se žadatel domáhá (včetně čísla jednacího původní žádosti)
 • datum podání odvolání
 • vlastnoruční podpis žadatele

10.3 Formuláře

10.4 Popisy úkonů orgánů veřejné moci – životní situace

Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace naleznete na Portálu veřejné správy.


 1. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

1.2 Vydané právní předpisy


 1. Úhrady za poskytování informací

 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

           12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací, nebylo dosud žádné vydáno.


 1. Licenční smlouvy

 Výhradní licence nebyly poskytnuty.


 1. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb

200920102011201220132014201520162017201820192020, 2021, 2022, 2023

webdesign: Synetix
©2006-2024 Obec Kobylnice, prohlášení o přístupnosti