Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový přístup a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 1. Oficiální název
  Obec Kobylnice 
   
 2. Důvod a způsob založení
  dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. 
   
 3. Organizační struktura
  Obecní úřad Kobylnice (dále jen obecní úřad) tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. Do obecního úřadu jsou zařazeni starosta, místostarosta a zaměstnanci zařazení do obecního úřadu. V čele obecního úřadu je starosta.
  Odbory pro jednotlivé úseky činnosti obecního úřadu nejsou zřízeny.

  Obecní úřad:
  • plní v oblasti samostatné působnosti úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce nebo rada obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti
  • v oblasti přenesené působnosti vykonává přenesenou působnost s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu obce,
  • rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
  • Obecní úřad zřizuje úřední desku, která je veřejně přístupná po 24 hodin denně. Úřední deska je umístěna na budově, v níž má své sídlo obecní úřad.
    
 4. Kontaktní spojení
  Obecní úřad Kobylnice
  Na Budínku 240
  664 51 Kobylnice
   
  tel.: 544 228 383, 544 244 826, 544 244 810
  e-mail: obec@kobylnice.cz
  http://www.kobylnice.cz 
   
  Úřední hodiny:
  Po, St: 8:00-12:30, 13:30-17:00 hod.
   
 5. Případné platby můžete poukázat:
  Sberbank, číslo účtu: 4200307857/6800 
   
 6. IČO
  00 488 160 
   
 7. DIČ
  CZ00488160 
  Obec Kobylnice není plátcem DPH.
   
 8. Rozpočet v tomto a předchozím roce 
   
 9. Žádosti o informace
  Žádosti o informace se podávají na OÚ Kobylnice:
  • Na ústní nebo telefonickou žádost o informaci odpovídá obecní úřad žadateli okamžitě.
  • Nelze-li požadovanou informaci okamžitě poskytnout, nebo nepovažuje-li žadatel poskytnutou informaci za dostačující, je třeba podat žádost písemně na adresu OÚ Kobylnice, Na Budínku 240, 664 51 Kobylnice.
  • Žadatelem řádně vyplněný a podepsaný formulář podatelna zaeviduje, přiřadí mu jednací číslo a ještě týž den předá k vyřízení.
  • OÚ v zákonné lhůtě žadateli písemně požadovanou informaci podá (do 15-ti dnů ode dne přijetí), případně vydá rozhodnutí o neposkytnutí informace.
  • Všechny písemné žádosti o informace, odpovědi na ně i rozhodnutí o jejich neposkytnutí jsou OÚ evidovány.
  • Postupy při zajišťování informací podle jiných zákonů než zákona č. 106/1999 Sb. (např.: č.123/98 Sb., č. 455/91 Sb.) se řídí ustanoveními těchto zákonů

​Odkaz na formulář: http://www.form.cz/f_mesto/inform.pdf

 1. Příjem žádostí a dalších podání
  Žádosti a další podání lze učinit:
  • osobně na podatelně OÚ Kobylnice v úředních hodinách po, st 8:00 - 12:30 a 13:30 – 17:00 hod, písemně na adrese OÚ Kobylnice, Na Budínku 240, 664 51 Kobylnice
  • telefonicky na tel. čísle 544 244 826, 544 228 383
  • elektronicky na adrese podatelna@kobylnice.cz (v případě elektronického podání - pokud má být žádost podkladem pro rozhodnutí, je nutno ji elektronicky podepsat)  
   ​ 
 2. Opravné prostředky 
  Opravné prostředky proti opatření OÚ Kobylnice se podávají dle ustanovení zákona, podle kterého bylo rozhodnuto. Každé opatření, pokud je proti němu přípustný opravný prostředek, musí obsahovat poučení o opravném prostředku. v případě nejasností bude sdělena informace o opravném prostředku přímo na OÚ Kobylnice.
   
 3. Formuláře
  Formuláře si můžete stáhnout z: www.form.cz
   
 4. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
   
 5. Nejdůležitější předpisy
  • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
  • Správní řád
  • Stavební zákon
  • Zákon č. 106/1999 Sb.o poskytování informací
  • Organizační řády
  • Obecně závazné vyhlášky
  • Interní předpisy a směrnice 

Platné obecně závazné vyhlášky obce Kobylnice 

 1. Sazebník úhrad za poskytování informací
 1. Za zhotovení kopie dokumentu formát A 4 
1 Kč/kus
 1. Za práci spojenou s vyhledáním a zpracováním informace za každou i započatou čtvrthodinu práce
36 Kč
 1. Další náklady, nutně vynaložené na získání podkladů pro poskytnutí informace - cestovné, stravné
dle zákona č. 262/2006 Sb. v platném znění
 1. Další náklady, nutně vynaložené na získání podkladů pro poskytnutí informace - poštovné
dle tarifů České pošty
 1. Telefonní spojení
dle tarifů operátora
 1. Ostatní
dle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění
 1. Bude-li předpokládaná úhrada za poskytnutí informace vyšší než 50 Kč, je žadatel povinen při podání žádosti uhradit zálohu ve výši 50% předpokládané úhrady.
 1. Bude-li předpokládaná úhrada za poskytnutí informace vyšší než 500 Kč, je žadatel povinen při podání žádosti uhradit zálohu ve výši 75% předpokládané úhrady.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací – nebylo vydáno.
Výhradní licence – Výhradní licence nebyly poskytnuty.

 1. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb. 
  200920102011, 201220132014201520162017, 2018, 2019
   
 2. Seznam organizací 
  • Základní škola a mateřská škola Kobylnice, p.o.
  • TJ Sokol Kobylnice
  • Sbor dobrovolných hasičů Kobylnice
  • DSO Šlapanicko
  • Svazek obcí Mohyla Míru      
  • Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko
  • Svaz měst a obcí České republiky
  • Sdružení obcí a měst jižní Moravy
webdesign: Synetix
©2006-2021 Obec Kobylnice, prohlášení o přístupnosti