předpisy

 • zákon č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zákon č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
 • zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
 • zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
 • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
 • zákon č. 262/2002 Sb., zákoník práce
 • zákon č. 344/1992 Sb., katastrální zákon
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
webdesign: Synetix
©2006-2024 Obec Kobylnice, prohlášení o přístupnosti