Ztráty a nálezy

Nalezená věc Datum nálezu Místo nálezu
Dětská koloběžka 27.5.2022 park u sokolovny Kobylnice
     

 

Od 1. 1. 2014 nabyl účinnost nový občanský zákoník, tj. zákon č. 89/2012 Sb., ve kterém je, mimo jiné, poněkud odlišně upravena problematika ztrát a nálezů.

Nález se týká věci, kterou někdo nevědomě, tedy bez projevu své vůle, ztratil.

Kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vydat tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi.  Pouze v případě, že nelze z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu (zpravidla do 3 dnů) nález obci, na jejímž území byla nalezena. Byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Občanské průkazy, cestovní pasy, řidičské průkazy, zbrojní průkazy a jiné doklady se odevzdávají orgánu, který je vydal (např. platební karta – bance, občanský průkaz - Policii ČR, matričnímu úřadu nebo obci s rozšířenou působností na oddělení občanských průkazů, apod.).

Nepřebírají se:

  • věci, u kterých je znám vlastník
  • věci, které rychle podléhají zkáze – potraviny, krmivo apod.
  • věci znečištěné, vlhké nebo plesnivé
  • věci poškozené
  • věci odhozené u kontejneru
Poté, co je nález tedy odevzdán na obci,  je zde nález zaevidován, uschován a je vyhlášen na úřední desce příslušné obce,  na webových stránkách obce.
 
Přihlásí-li se vlastník před uplynutím tří let od vyhlášení nálezu, vydá se mu věc po zaplacení nákladů, nálezného (nálezné činí desetinu ceny nálezu) a po předložení dokladu totožnosti. Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, vlastnické právo k věci.
 
Změna se týká také ztracených zvířat - s novým občanským zákoníkem je ztracené zvíře také "nález" a musí být vyhlášen stejným způsobem jako jakákoliv jiná ztracená věc. Nepřihlásí-li se vlastník o ztracené zvíře do 2 měsíců od vyhlášení nálezu, nabude k němu nálezce vlastnické právo. Jestliže  ovšem nálezce prohlásí, že zvíře nabýt nechce,  obec může po dohodě svěřit zvíře osobě, která provozuje útulek pro zvířata. Pokud se ani do 4 měsíců ode dne vyhlášení ztraceného zvířete o něj vlastník nepřihlásí, zůstane ztracené zvíře v útulku, který s ním může dál volně nakládat.  
 
Konkrétně pro obec Kobylnice je určeným místem pro odevzdávání ztracených věcí Obecní úřad Kobylnice, Na Budínku 240.
 
Nejčastějšími nálezy, které jsou na náš úřad odevzdávány, jsou různé druhy klíčů, mobilní telefony. S novým občanským zákoníkem již budeme při odevzdávání nálezu důsledně také posuzovat, zda nalezená věc nespadá spíše do kategorie odpadů - rozhodně tedy nebude možné již odevzdat obnošenou obuv, igelitovou tašku s plavkami a ručníkem či jízdní kolo, které je od pohledu  zcela nepojízdné. V takových případech doporučíme nálezci, aby věc předal spíše do sběrného dvora či vhodil přímo do  kontejneru.
webdesign: Synetix
©2006-2024 Obec Kobylnice, prohlášení o přístupnosti