Jak platit za odpady, psy, nájmy

Poplatky v roce 2023

Obec upravuje obecně závaznou vyhláškou místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství. Ze strany svozové firmy byl předložen nový ceník pro rok 2023, který počítá s nárůstem přímých nákladů. V rámci srovnání oproti sazbám roku 2021 se jedná dokonce o nárůst přímých nákladů na jednoho občana za svoz popelnic o 48,4 %. I tento nárůst nicméně plně nepokryje ani meziroční zvýšení přímých nákladů obce na občana a zdaleka nepokryje ani celkové výdaje obce související se sběrem a svozem komunálních odpadů. Z tohoto důvodu byla obec nucena přistoupit ke zvýšení poplatku za odvoz komunálního odpadu občanům.

Současně je také do obecně závazné vyhlášky opět zavedeno osvobození od poplatku pro vícečetné rodiny. Žijí-li v domácnosti v rámci jedné rodiny více jak 2 děti mladší 18 let, je od poplatku osvobozeno 3. a další dítě mladší 18 let, přičemž rozhodným datem pro zařazení do této věkové kategorie je 1. 1. kalendářního roku, na který se poplatek platí.

Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství schválilo Zastupitelstvo obce Kobylnice dne 8. 12. 2022 a její účinnost nastává dnem 1. 1. 2023. Tato vyhláška je uveřejněna na webových stránkách obce https://www.kobylnice.cz/vyhlasky-a-narizeni nebo v listinné podobě k nahlédnutí na obecním úřadu.

Poplatek za komunální odpad

Poplatníkem je fyzická osoba přihlášena v obci nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba, a která je umístěna na území obce.

Roční sazba poplatku činí 700 Kč.

 

Poplatek za psy

Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců. Povinností držitele psa je psa na Obecním úřadu Kobylnice přihlásit (na začátku držení) a poplatek každoročně uhradit.

Sazba poplatku činí ročně:

    za prvního psa                                      80 Kč

    za druhého a každého dalšího psa     120 Kč

Osamělému důchodci, který žije v rodinném domě sám (bez ostatních příbuzných), se poskytuje poplatková úleva 40 Kč za prvního psa.

Poplatky je možné zaplatit hotově na Obecním úřadu v Kobylnicích nebo bezhotovostním převodem.

V případě, že si nebudete jisti, jakou částku máte přesně uhradit, můžete zatelefonovat na obecní úřad na telefonní číslo 544 228 383, na kterém Vám přesnou výši poplatku sdělíme.

Bankovní spojení pro platby všech poplatků:

číslo účtu: 5913606309/0800,  Česká spořitelna,a.s.

variabilní symbol pro poplatek za komunální odpad = číslo popisné Vašeho domu (trojmístný znak) a počet osob, za které poplatek hradíte (např. č.p. domu 25, počet osob 6, VS = 0256),
variabilní symbol pro ostatní poplatky je číslo Vašeho domu,

V případě bytu v bytovém domě uveďte číslo bytu do zprávy pro příjemce. 

Pokud je to možné, uvádějte do zprávy pro příjemce  jména platících osob, pro snadnější a přesnou identifikaci poplatníků, zvláště pokud má každý z poplatníků jiné příjmení nebo platíte poplatky pouze za některé osoby v domě.

Pokud budete platit i poplatek za psa, můžete provést současně s platbou za komunální odpad a do poznámky připsat „+ pes (2 psi apod.)“.

 Poplatek za komunální odpad se začne vybírat na obecním úřadě od 23. 1. 2023 a musí být zaplacen nejpozději do 31. 3. 2023.

 

 

webdesign: Synetix
©2006-2023 Obec Kobylnice, prohlášení o přístupnosti