Jak platit za odpady, psy, nájmy

Poplatek za komunální odpad a psy v roce 2022

Dne 1. ledna 2021 nabyl účinnosti nový zákon o odpadech, který byl přijat v návaznosti na právní předpisy Evropské unie z tzv. balíčku oběhového hospodářství. Nový zákon o odpadech obsahuje oproti předchozí právní úpravě hned několik významných změn, které se dotknou nejen běžných občanů, ale především podnikatelů a obcí. Tento zákon jednoznačně směřuje k omezování skládkování odpadů, podpoře recyklace a využití odpadů. Počínaje rokem 2021 je sazba poplatku za ukládání odpadu na skládku u vybraných druhů odpadu pravidelně navyšována, a to až do roku 2030. V souvislosti s novými zákonnými povinnostmi je jednoznačné, že náklady na odpadové hospodářství budou narůstat. Z tohoto důvodu byla obec nucena přistoupit ke zvýšení poplatku za odvoz komunálního odpadu občanům. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství schválilo Zastupitelstvo obce Kobylnice dne 23. 9. 2021 a její účinnost nastává dnem 1. 1. 2022. Tato vyhláška je uveřejněna na webových stránkách obce https://www.kobylnice.cz/vyhlasky-a-narizeni nebo v listinné podobě k nahlédnutí na obecním úřadu.

Zásadní změny pro občany:

  • Sazba poplatku se zvyšuje z 500 Kč na  600 Kč.
  • Zrušení poplatkové úlevy. To znamená, že sazba poplatku je pro všechny fyzické osoby stejná, bez ohledu na to, kolik osob je přihlášeno na stejné adrese k trvalému pobytu.
  • Osvobození od poplatkové povinnosti se ruší pro třetí a další dítě do 15 let věku žijící ve společné domácnosti.

Pokud bude poplatník požadovat osvobození od poplatkové povinnosti, který se dlouhodobě a to po dobu minimálně 6 měsíců zdržuje mimo území obce, tak poplatník doloží doklad o zaplacení poplatku za komunální odpad z jiné obce nebo nájemní smlouvu, ve které je uvedeno, že v ceně nájmu je zahrnutý i poplatek za komunální odpad nebo potvrzení, že žije v zahraničí nebo jiný doklad, ze kterého je patrné, že poplatek uhradil. Čestné prohlášení dle daňového řádu nelze brát jako důkazní břemeno od osvobození poplatkové povinnosti (Neplatí pro osoby, které mají nárok na osvobození ze zákona).

Poplatek za psy

Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců. Povinností držitele psa je psa na Obecním úřadu Kobylnice přihlásit (na začátku držení) a poplatek každoročně uhradit.

Sazba poplatku činí ročně:

    za prvního psa                                      80 Kč

    za druhého a každého dalšího psa     120 Kč

Osamělému důchodci, který žije v rodinném domě sám (bez ostatních příbuzných), se poskytuje poplatková úleva 40 Kč za prvního psa.

Poplatky je možné zaplatit hotově na Obecním úřadu v Kobylnicích nebo bezhotovostním převodem. V případě bezhotovostního převodu je nutno poukázat přesnou částku poplatku, a to za každý druh poplatku zvlášť (tedy samostatně jednou platbou poplatky za komunální odpad a druhou platbou poplatek za psa/psy).

V případě, že si nebudete jisti, jakou částku máte přesně uhradit, můžete zatelefonovat na obecní úřad na telefonní číslo 544 228 383, na kterém Vám přesnou výši poplatku sdělíme.

Bankovní spojení pro platby všech poplatků:

číslo účtu: 5913606309/0800,  Česká spořitelna,a. s.

  • variabilní symbol pro poplatek za komunální odpad = číslo popisné Vašeho domu (trojmístný znak) a počet osob, za které poplatek hradíte (např. č.p. domu 25, počet osob 6, VS = 0256)
  • variabilní symbol pro ostatní poplatky je číslo Vašeho domu,

VS = číslo domu.

V případě bytu v bytovém domě uveďte číslo bytu do zprávy pro příjemce. 

Pokud je to možné, uvádějte do zprávy pro příjemce  jména platících osob, pro snadnější a přesnou identifikaci poplatníků, zvláště pokud má každý z poplatníků jiné příjmení nebo platíte poplatky pouze za některé osoby v domě.

Poplatek za komunální odpad se začne vybírat na obecním úřadě od 24. 1. 2022 a musí být zaplacen nejpozději do 31. 3. 2022.

 

webdesign: Synetix
©2006-2022 Obec Kobylnice, prohlášení o přístupnosti