Základní informace dle GDPR

Základní informace a poučení o zpracování osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – GDPR
 1. Správce:
  Obec Kobylnice, Na Budínku 240, Kobylnice, 664 51, IČO: 00488160 (dále jen „obec“)
   
 2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
  Mgr. Miroslava Poštolková
  kontaktní údaje – Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno, telefon: 533 304 213,  e-mail: info@dsoslapanicko.cz
   
 3. Zpracování osobních údajů pro splnění právní povinnosti obce (nebo úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu pravomoci obce) je obec přímo stanoveno zvláštními předpisy, nebo taková povinnost plyne obci ze zvláštních předpisů. Osobní údaje zpracovávané z uvedených důvodů jsou předávány příslušným orgánům, úřadům či institucím v případech, kdy tak ukládá zvláštní zákon.
   
 4. Při zpracování osobních údajů u obci nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.
   
 5. Osobní údaje jsou u obci zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem Obecního úřadu Kobylnice.
   
 6. Pokud jsou u obce zpracovávány Vaše osobní údaje nad rámec obecně závazných právních norem (zákony, vyhlášky), máte právo:
  1. požadovat informaci o zpracování Vašich osobních údajů,
  2. požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,
  3. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané u obce jsou nepřesné),
  4. požadovat vymazání Vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
  5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  6. požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste obci poskytl/a,
  7. podat stížnost u dozorového orgánu.
    
 7. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
   
 8. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vaším předchozím souhlasem, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
   
 9. Svá práva vůči obci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.
webdesign: Synetix
©2006-2024 Obec Kobylnice, prohlášení o přístupnosti