Strategické dokumenty

Program rozvoje obce Kobylnice 2022-2027

Program rozvoje obce je základním plánovacím dokumentem obce. Je zakotveným i v zákoně o obcích jako vyhrazená pravomoc zastupitelstva obce. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. Program rozvoje obce byl zpracován prostřednictvím Místní akční skupiny Slavkovské bojiště. K návrhové části proběhlo i dotazníkové šetření u občanů obce. 

Program rozvoje obce Kobylnice na období 2022-2027 schválilo Zastupitelstvo obce Kobylnice na svém 18. zasedání dne 24. 2. 2022.


Plán rozvoje sportu v obci Kobylnice 2021-2025

Plán rozvoje sportu byl vypracován v souladu s tehdy platným zákonem o podpoře sportu. Schválila jej Rada obce Kobylnice na své 50. schůzi dne 3. 8. 2021.


Akční plán pro udržitelnou energii a klima SECAP

Zastupitelstvo obce na svém 14. zasedání dne 6. 5. 2021 schválilo připojení obce k Parku starostů a primátorů. Přistoupením obce k tomuto paktu se začal zpracovávat Akční plán pro udržitelnou energii a klima SECAP, jehož obsahem je výchozí emisní bilance skleníkových plynů a plány konkrétních činností a opatření na její snížení, včetně dlouhodobé vize do roku 2030, a analýza zranitelnosti obce vůči negativním dopadům změny klimatu a návrh konkrétních činností a opatření na zvýšení její odolnosti.

Akční klimatický plán SECAP schválilo Zastupitelstvo obce Kobylnice na svém 7. zasedání dne 14. 12. 2023.


Koncepce obce Kobylnice o rozvoji ZŠ a MŠ Kobylnice

Koncepci obce Kobylnice o rozvoji Základní školy a Mateřské školy Kobylnice, příspěvková organizace, schválilo Zastupitelstvo obce Kobylnice na svém 8. schůzi dne 22. 2. 2024. 


Povodňový plán obce Kobylnice

Povodňový plán obce Kobylnice je základním dokumentem pro řízení ochrany před povodněmi ve správním území obce. Je zpracován v souladu s vodním zákonem. Rada obce Kobylnice schválila povodňový plán na své 6. schůzi dne 5. 1. 2023.

Povodňový plán obce Kobylnice je zpracován i v elektronické verzi a je dostupný na internetových stránkách https://www.edpp.cz/povodnovy-plan/kobylnice/

webdesign: Synetix
©2006-2024 Obec Kobylnice, prohlášení o přístupnosti