Sběrný dvůr Kobylnice

 

Zprovoznění sběrného dvora

Od září roku 2020 je otevřený nový sběrný dvůr na ulici Sokolnická č. evidenční 78, má přiděleno IČZ: CZB01699.

Otevírací doba sběrného dvora:

březen - listopad: pondělí a čtvrtek od 14:00 do 18:00 a v sobotu od 9:00 do 14:00

prosinec - únor: pondělí a čtvrtek od 14:00 do 17:00 a v sobotu od 9:00 do 14:00

Ve státní svátky je sběrný dvůr zavřený !!!

Občané Kobylnic, Prace a Ponětovic budou moci v provozních hodinách na sběrném dvoře odkládat odpady zdarma. Jedinou výjimkou bude stavební suť a pneumatiky. Stavební suť ani pneumatiky nejsou odpadem komunálním, tedy obec nemá povinnost zajistit místo pro jejich sběr. U pneumatik je třeba upřednostňovat zpětný odběr, který zdarma zajišťují prodejci pneumatik a některé pneuservisy zapojené do systému Eltma. Stavební suť nesmí obsahovat nebezpečné odpady (asfalt, azbest, apod.) Na sběrném dvoře sice bude stavební suť a pneumatiky přijímány, ale budou zpoplatněny dle ceníku

kód

druh odpadu

cena

16 01 03

pneumatiky

30 Kč za kus

17 05 04

zemina a kamení

30 Kč za kolečko

17 01 07

směsi cihel, betonu, tašek a keramických výrobků

30 Kč za kolečko

 

Za zpoplatněný odpad se platít přímo na sběrném dvoře, přičemž poukázky na suť, které jste si dříve zakoupili na obecním úřadě, zůstávají v platnosti.

Nový sběrný dvůr není určen pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a právnické osoby. Obsluha sběrného dvora může odmítnout přijmout odpad od fyzické osoby, jenž vykazuje známky odpadu z výdělečné činnosti. Ve sběrném dvoře nebudou přijímány demoliční odpady obsahující nebezpečné látky – azbest, asfaltová izolace apod.) Likvidaci těchto odpadů si musí stavebník zajistit sám.

A jaké druhy odpadů jsou na sběrném dvoře přijímány?

 • Objemný odpad (např. matrace, čalouněný nábytek, koberce, zahradní plastový nábytek, …)
 • Dřevo (zvlášť budeme třídit např. dřevěný nábytek, palety, překližky, dveře, parkety, lamino, odřezky dřeva, … a zvlášť větve stromů o průměru větší než 1 cm)
 • Kovy (např. konzervy, plechovky, plechy, roury, kovové nádobí, dráty, drobné kovové díly, …)
 • Bioodpad (např. tráva, větve do průměru 1 cm, piliny, listí, spadané ovoce, …)
 • Stavební suť (např. cihly, beton, zdivo, porcelán, dlaždice, malta, kamenivo, …)
 • Nebezpečný odpad (např. barvy, laky vč. prázdných obalů, motorový olej, kyseliny, zásady,…)
 • Textil (např. oblečení, obuv, plyšové hračky, bytový textil, záclony, závěsy, …)
 • Papír (třídíme zvlášť karton, lepenku a obalový papír a zvlášť letáky, noviny, katalogy, ….)
 • Plasty (např. obaly od potravin, kanystry, kbelíky, obalové fólie, obaly od drogerie, polystyren, ….)
 • Sklo (např. okenní tabule, zavařovací sklenice, lahve, flakony, …)
 • Jedlé rostlinné oleje a tuky
 • Pneumatiky
 • Baterie včetně autobaterií

Dále je sběrný dvůr místem zpětného odběru domácích elektrozařízení:

 • Elektrozařízení (např. ledničky, pračky, televize, monitory, drobné elektro, elektrické hračky, …)
 • Úsporné žárovky a zářivky

A jak  vypadá vlastní provoz? Po příjezdu na sběrný dvůr obsluha zkontroluje vámi přivážený odpad, případně ho zváží a zaznamená do evidence, a následně vás nasměruje ke kontejneru, kde budete moci odpad vyložit. Není povinností obsluhy vám s vyložením odpadu pomáhat. Pokud povezete na sběrný dvůr kovové odpady, musíte si s sebou vzít doklad totožnosti! Platná legislativa nám ukládá povinnost zaznamenat číslo dokladu totožnosti osoby, která kovový odpad přivezla. Ostatních odpadů se tato povinnost netýká.

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Název projektu:                                                Sběrný dvůr Kobylnice

Sběrný dvůr odpadů pro shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem. 

Registrační číslo projektu:                              CZ 05.3.29/0.0/0.0/17_069/0007627

Specifický cíl:                                                    Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

Celkové způsobilé výdaje projektu:              6 921 099,35 Kč

Výše podpory z fondů Evropské Unie:         5 882 934,44 Kč

Příspěvek ze zdrojů příjemce podpory:        1 038 164,91 Kč

Datum zahájení realizace projektu:               8.4.2019

Datum plánovaného ukončení projektu:      18.9.2019

 

Projekt výstavby sběrného dvora byl realizován na pozemcích p.č. 70/2 (1204m2) a 73/4 (535 m2) v k.ú. Kobylnice u Brna, které jsou ve vlastnictví žadatele - Obce Kobylnice. Oba pozemky jsou přístupné po místní účelové komunikaci vedoucí od centrální části obce. Jedná se o  pozemky brownfieldového typu, kdy na pozemku p.č. 73/24 až do roku 2016 stál hospodářský objekt bývalého zemědělského družstva, který žadatel odkoupil a na své náklady zdemoloval a rekultivoval. Na pozemku p.č. 70/2 byla  nevyužívaná zpevněná asfaltová plocha, která je nově využita jako manipulační plocha sběrného dvora. Asfaltová plocha původně až do roku 2008 sloužila jako přístupová plocha pro čerpací stanici kanalizace, po změně technologie se stala nepotřebnou. Projektem nedojde k záboru volného/zemědělského půdního fondu. Předmětem stavebních prací bylo zpevnění plochy (modernizace stávající asfaltobetonové plochy, realizace nové dlážděné části), jednoduchý provozní objekt tvořící zázemí pro personál sběrného dvora (šatna, WC, sprcha), výstavba manipulační rampy pro snadné vykládání odpadu do kontejnerů, oplocení areálu. Objekt sběrného dvora je napojen na stávající technickou infrastrukturu (silnoproud, kanalizace, vodovod). Projektem tedy bylo řešeno pouze napojení na tuto stávající infrastrukturu pomocí přípojek. Z technologických zařízení bude ve sběrném dvoře instalováno mobilní vážní zařízení pro vážení nebezpečného odpadu. Ve sběrném dvoře bude zřízen mobilní sklad nebezpečných odpadů.

 

webdesign: Synetix
©2006-2021 Obec Kobylnice, prohlášení o přístupnosti