Sběrný dvůr Kobylnice

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Název projektu:                                                Sběrný dvůr Kobylnice

Sběrný dvůr odpadů pro shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem. 

Registrační číslo projektu:                              CZ 05.3.29/0.0/0.0/17_069/0007627

Specifický cíl:                                                    Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

Celkové způsobilé výdaje projektu:              6 921 099,35 Kč

Výše podpory z fondů Evropské Unie:         5 882 934,44 Kč

Příspěvek ze zdrojů příjemce podpory:        1 038 164,91 Kč

Datum zahájení realizace projektu:               8.4.2019

Datum plánovaného ukončení projektu:      18.9.2019

 

Projekt výstavby sběrného dvora je realizován na pozemcích p.č. 70/2 (1204m2) a 73/4 (535 m2) v k.ú. Kobylnice u Brna, které jsou ve vlastnictví žadatele - Obce Kobylnice. Oba pozemky jsou přístupné po místní účelové komunikaci vedoucí od centrální části obce. Jedná se o v současné době nevyužívané pozemky brownfieldového typu, kdy na pozemku p.č. 73/24 až do roku 2016 stál hospodářský objekt bývalého zemědělského družstva, který žadatel odkoupil a na své náklady zdemoloval a rekultivoval. Na pozemku p.č. 70/2 je v současnosti nevyužívaná zpevněná asfaltová plocha, která bude nově využita jako manipulační plocha sběrného dvora. Asfaltová plocha původně až do roku 2008 sloužila jako přístupová plocha pro čerpací stanici kanalizace, po změně technologie se stala nepotřebnou. Projektem nedojde k záboru volného/zemědělského půdního fondu. Předmětem stavebních prací budou zpevněné plochy (modernizace stávající asfaltobetonové plochy, realizace nové dlážděné části), jednoduchý provozní objekt tvořící zázemí pro personál sběrného dvora (šatna, WC, sprcha), výstavba manipulační rampy pro snadné vykládání odpadu do kontejnerů, oplocení areálu. Objekt sběrného dvora bude napojen na stávající technickou infrastrukturu, která bude v době zahájení výstavby plnohodnotně k dispozici (silnoproud, kanalizace, vodovod). Projektem tedy bude řešeno pouze napojení na tuto stávající infrastrukturu pomocí přípojek. Z technologických zařízení bude ve sběrném dvoře instalováno mobilní vážní zařízení pro vážení nebezpečného odpadu. Ve sběrném dvoře bude zřízen mobilní sklad nebezpečných odpadů.

 

webdesign: Synetix
©2006-2019 Obec Kobylnice, prohlášení o přístupnosti