Sběrný dvůr Kobylnice

 

Zprovoznění sběrného dvora

Od září roku 2020 je otevřený nový sběrný dvůr na ulici Sokolnická č. evidenční 78, má přiděleno IČZ: CZB01699.

Otevírací doba sběrného dvora:

březen - říjen: pondělí a čtvrtek od 14:00 do 18:00 a v sobotu od 9:00 do 14:00

listopad - únor: pondělí a čtvrtek od 14:00 do 17:00 a v sobotu od 9:00 do 14:00

Ve státní svátky je sběrný dvůr zavřený !!!

Občané Kobylnic, Prace a Ponětovic mohou v provozních hodinách na sběrném dvoře odkládat odpady zdarma. Jedinou výjimkou je stavební suť, protože stavební suť není odpadem komunálním. Stavební suť nesmí obsahovat nebezpečné odpady (asfalt, azbest, apod.) Na sběrném dvoře je přijímána, ale zpoplatněna dle ceníku platného od 1. 1. 2023

kód

druh odpadu

cena

17 05 04

zemina a kamení

60 Kč za kolečko

30 Kč 1/2 kolečka

17 01 07

směsi cihel, betonu, tašek a keramických výrobků

60 Kč za kolečko

30 Kč 1/2 kolečka

 
Za zpoplatněný odpad se platít přímo na sběrném dvoře, přičemž poukázky na suť, které jste si dříve zakoupili na obecním úřadě, zůstávají v platnosti.

Nový sběrný dvůr není určen pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a právnické osoby. Obsluha sběrného dvora může odmítnout přijmout odpad od fyzické osoby, jenž vykazuje známky odpadu z výdělečné činnosti. Ve sběrném dvoře nebudou přijímány demoliční odpady obsahující nebezpečné látky – azbest, asfaltová izolace apod.) Likvidaci těchto odpadů si musí stavebník zajistit sám.

A jaké druhy odpadů jsou na sběrném dvoře přijímány?

 • Objemný odpad (např. matrace, čalouněný nábytek, koberce, zahradní plastový nábytek, …)
 • Dřevo (zvlášť budeme třídit např. dřevěný nábytek, palety, překližky, dveře, parkety, lamino, odřezky dřeva, … a zvlášť větve stromů o průměru větší než 1 cm)
 • Kovy (např. konzervy, plechovky, plechy, roury, kovové nádobí, dráty, drobné kovové díly, …)
 • Bioodpad (např. tráva, větve do průměru 1 cm, piliny, listí, spadané ovoce, …)
 • Stavební suť (např. cihly, beton, zdivo, porcelán, dlaždice, malta, kamenivo, …)
 • Nebezpečný odpad (např. barvy, laky vč. prázdných obalů, motorový olej, kyseliny, zásady,…)
 • Textil (např. oblečení, obuv, plyšové hračky, bytový textil, záclony, závěsy, …)
 • Papír (třídíme zvlášť karton, lepenku a obalový papír a zvlášť letáky, noviny, katalogy, ….)
 • Plasty (např. obaly od potravin, kanystry, kbelíky, obalové fólie, obaly od drogerie, polystyren, ….)
 • Sklo (např. okenní tabule, zavařovací sklenice, lahve, flakony, …)
 • Jedlé rostlinné oleje a tuky
 • Pneumatiky
 • Baterie včetně autobaterií

Dále je sběrný dvůr místem zpětného odběru domácích elektrozařízení:

 • Elektrozařízení (např. ledničky, pračky, televize, monitory, drobné elektro, elektrické hračky, …)
 • Úsporné žárovky a zářivky

A jak  vypadá vlastní provoz? Po příjezdu na sběrný dvůr obsluha zkontroluje vámi přivážený odpad, případně ho zváží a zaznamená do evidence, a následně vás nasměruje ke kontejneru, kde budete moci odpad vyložit. Není povinností obsluhy vám s vyložením odpadu pomáhat. Obsluha má právo nahlédnout do dokladu totožnosti osoby, která přivezla odpad z důvodu zjištění trvalého pobytu.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Název projektu:                                                Sběrný dvůr Kobylnice

Sběrný dvůr odpadů pro shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem. 

Registrační číslo projektu:                              CZ 05.3.29/0.0/0.0/17_069/0007627

Specifický cíl:                                                    Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

Celkové způsobilé výdaje projektu:              6 921 099,35 Kč

Výše podpory z fondů Evropské Unie:         5 882 934,44 Kč

Příspěvek ze zdrojů příjemce podpory:        1 038 164,91 Kč

Datum zahájení realizace projektu:               8.4.2019

Datum plánovaného ukončení projektu:      18.9.2019

 

Projekt výstavby sběrného dvora byl realizován na pozemcích p.č. 70/2 (1204m2) a 73/4 (535 m2) v k.ú. Kobylnice u Brna, které jsou ve vlastnictví žadatele - Obce Kobylnice. Oba pozemky jsou přístupné po místní účelové komunikaci vedoucí od centrální části obce. Jedná se o  pozemky brownfieldového typu, kdy na pozemku p.č. 73/24 až do roku 2016 stál hospodářský objekt bývalého zemědělského družstva, který žadatel odkoupil a na své náklady zdemoloval a rekultivoval. Na pozemku p.č. 70/2 byla  nevyužívaná zpevněná asfaltová plocha, která je nově využita jako manipulační plocha sběrného dvora. Asfaltová plocha původně až do roku 2008 sloužila jako přístupová plocha pro čerpací stanici kanalizace, po změně technologie se stala nepotřebnou. Projektem nedojde k záboru volného/zemědělského půdního fondu. Předmětem stavebních prací bylo zpevnění plochy (modernizace stávající asfaltobetonové plochy, realizace nové dlážděné části), jednoduchý provozní objekt tvořící zázemí pro personál sběrného dvora (šatna, WC, sprcha), výstavba manipulační rampy pro snadné vykládání odpadu do kontejnerů, oplocení areálu. Objekt sběrného dvora je napojen na stávající technickou infrastrukturu (silnoproud, kanalizace, vodovod). Projektem tedy bylo řešeno pouze napojení na tuto stávající infrastrukturu pomocí přípojek. Z technologických zařízení bude ve sběrném dvoře instalováno mobilní vážní zařízení pro vážení nebezpečného odpadu. Ve sběrném dvoře bude zřízen mobilní sklad nebezpečných odpadů.

 

webdesign: Synetix
©2006-2024 Obec Kobylnice, prohlášení o přístupnosti