Poplatky tj. za odpady, psy a nájmy na rok 2021

Od pondělí 18.1. do 31.3.2021 se na obecním úřadě vybírají poplatky tj. za odpady, psy a nájmy. 

Poplatky se hotově vybírájí pouze u paní J. Urbánkové a to v úředních hodinách:

Pondělí 8:00 -10:00  14:00 -17:00 hodin

Středa 8:00 -10:00  14:00 -17:00 hodin

nebo bezhotovostně na číslo účtu 4200307857/6800  

variabilní symbol pro poplatek za komunální odpad = číslo popisné Vašeho domu (trojmístný znak) a počet osob, za které poplatek hradíte (např. č.p. domu 25, počet osob 6, VS = 0256)
variabilní symbol pro ostatní poplatky je číslo Vašeho domu,

VS = číslo domu.

V případě bytu v bytovém domě uveďte číslo bytu do zprávy pro příjemce. Pokud je to možné, uvádějte do zprávy pro příjemce  jména platících osob, pro snadnější a přesnou identifikaci poplatníků, zvláště pokud má každý z poplatníků jiné příjmení nebo platíte poplatky pouze za některé osoby v domě.

Bližší informace jak platit za odpady, psy a nájmy:
 

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD – jedná se o poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.     

Poplatek platí: 

fyzická osoba přihlášena v obci,
fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou   k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba; poplatek se hradí ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Pro stanovení výše poplatku je rozhodný počet osob přihlášených v rodinném domě nebo 1 bytové jednotce bytového domu k trvalému pobytu v obci Kobylnice k 1.1.2020.

Od poplatku jsou osvobozeni:

děti narozené v roce 2021 
třetí a další dítě do 15 let věku, přičemž rozhodným datem pro zařazení do této věkové kategorie je datum 1.1.2021,
poplatníci s trvalým pobytem v obci Kobylnice, kteří se prokazatelně dlouhodobě a to po dobu minimálně 6 měsíců zdržují mimo území obce (toto doloží vlastnoručně podepsaným místopřísežným prohlášením na Obecním úřadu Kobylnice); osvobození se týká pouze období, kdy se poplatník zdržuje mimo území obce; 
poplatníci s nezjištěným pobytem.

Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2 odst. 1 písm. a) zákona o místních poplatcích, která je

umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností,  zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněným bydlením.

Poplatník je povinen oznámit vznik nebo zánik nároku na osvobození správci poplatku, tedy Obecnímu úřadu Kobylnice, do 15 dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl, tj. kdy nastala rozhodná událost.

Přehled výše poplatku za všechny přihlášené osoby, pokud je k 1.1.2021:

počet přihlášených      /    celkový poplatek       / poplatek za 1 osobu v  nemovitosti

1 osoba                                           500,- Kč                               500,- Kč

2 osoby                                           930,- Kč                               465,- Kč

3 osoby                                        1.305,- Kč                               435,- Kč  

4 osoby                                        1.640,- Kč                               410,- Kč

5 osob                                          1.950,- Kč                               390,- Kč

6 osob                                          2.220,- Kč                               370,- Kč    

7 osob                                          2.590,- Kč                               370,- Kč

8 osob                                          2.960,- Kč                               370,- Kč 

9 osob                                          3.330, -Kč                               370,- Kč    

10 osob                                        3.700,- Kč                               370,- Kč

 

POPLATEK ZE PSŮ

Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců. Povinností držitele psa je psa na Obecním úřadu Kobylnice přihlásit (na začátku držení) a poplatek každoročně uhradit.

Sazba poplatku činí ročně:

    za prvního psa                      80,-Kč

    za druhého

    a každého dalšího psa        120,-Kč

Osamělému důchodci, který žije v rodinném domě sám (bez ostatních příbuzných), se poskytuje poplatková úleva 40,- Kč za prvního psa.

Poplatky je možné zaplatit hotově na Obecním úřadu v Kobylnicích nebo bezhotovostním převodem. V případě bezhotovostního převodu je nutno poukázat přesnou částku poplatku, a to za každý druh poplatku zvlášť (tedy samostatně jednou platbou poplatky za komunální odpad a druhou platbou poplatek za psa/psy).

V případě, že si nebudete jisti, jakou částku máte přesně uhradit, můžete zatelefonovat na obecní úřad na telefonní číslo 544 228 383, na kterém Vám přesnou výši poplatku sdělíme.

Bankovní spojení pro platby všech poplatků: Sberbank CZ,

číslo účtu: 4200307857/6800  

variabilní symbol pro poplatek za komunální odpad = číslo popisné Vašeho domu (trojmístný znak) a počet osob, za které poplatek hradíte (např. č.p. domu 25, počet osob 6, VS = 0256)
variabilní symbol pro ostatní poplatky je číslo Vašeho domu,

VS = číslo domu.

V případě bytu v bytovém domě uveďte číslo bytu do zprávy pro příjemce. Pokud je to možné, uvádějte do zprávy pro příjemce  jména platících osob, pro snadnější a přesnou identifikaci poplatníků, zvláště pokud má každý z poplatníků jiné příjmení nebo platíte poplatky pouze za některé osoby v domě.

Příklad méně standardní situace při platbách poplatků na bankovní účet obce, ve kterých dochází nejčastěji k omylům:

například v domě (bytě) je přihlášeno 5 osob, z toho 3 děti a třetí dítě do 15 let je od poplatku osvobozeno. V takovém případě bude uhrazen poplatek za 4 osoby v částce odpovídající sazbě 1 z 5 osob.              

Názorný příklad:

částka za 5 osob je 1.950 Kč – jednotliví členové domácnosti platí 390 Kč  za osobu, v případě osvobození 3.dítěte uhradíte částku 1.560 Kč (390 x 4) – sazba zůstává stejná, v domácnosti stále bydlí 5 osob, z nichž jedna je osvobozena.

Stává se, že se někdo mylně domnívá, že bude platit výši poplatku odpovídající 1 osobě ze 4  pokud jedna z pěti osob je osvobozena – takto nikoli, stále je v domě (bytě) přihlášeno 5 osob a tudíž se platí částka za 5 osob mínus 1 osoba.

Pokud dojde ke změně v držení psa, například úhyn psa nebo pes změní majitele, je třeba tuto skutečnost nahlásit na Obecním úřadu v Kobylnicích. Pokud tuto informaci Obecní úřad neobdrží, je povinen poplatek za psa vymáhat. Nezapomeňte také svého pejska přihlásit, pokud si pořídíte nového.   

Obecní úřad Kobylnice

webdesign: Synetix
©2006-2021 Obec Kobylnice, prohlášení o přístupnosti