Víceúčelové hřiště

Víceúčelové hřiště je v majetku obce a nachází se za budovou sokolovny.

Správce hřiště:  Lukáš Žáček, Na Budínku 142, Kobylnice, tel. 731 003 390 Domluva je možná: pondělí až v pátek v době od 15:00 - 20:00 hodin, sobota až neděle 10:00 - 20:00 hodin.

REZERVACE ZŠ KOBYLNICE (září - říjen; duben - červen)

pondělí - pátek   11.30 - 12.00

Pravidla užívání hřiště:

- při dešti vstup zakázán

- po sobě uklízet lavičky

- neroznášet písek a kamínky

- nehoupat se tenisové síti ani na zelené síti okolo plotu

- neničit majetek

PROVOZNÍ ŘÁD HŘIŠTĚ 

Víceúčelové hřiště je určeno pro tenis, volejbal, nohejbal, basketbal a florbal.

Na víceúčelovém hřišti platí přísný zákaz kouření. 

Návštěvníci jsou povinni dbát pokynů správce hřiště. Veškeré využívání hřiště musí být oznámeno správci, který hřiště předá nájemci a po skončení doby využívání jej zase zpět převezme. To platí také o veškerém sportovním vybavení či sportovním náčiní. 

Správce hřiště přijímá objednávky na využívání hřiště telefonicky nebo osobně na adrese bydliště. Bez předchozího objednání je možno využívat hřiště pokud tomu nebrání žádná objednávka, okamžité využití je možné dohodnout telefonicky, nejlépe 30 minut dopředu eventuelně na hřišti, je-li správce přítomen. 

Za děti do 18ti let odpovídají rodiče. Děti do 12ti let mají vstup povolen pouze v doprovodu osoby starší 18ti let. 

Nájemce je povinen:

 • řádně převzít hřiště a po ukončení je opět v pořádku předat správci. To platí i o veškerém sportovním vybavení a náčiní
 • udržovat na hřišti a v jeho okolí pořádek a čistotu
 • využívat hřiště v souladu  s pravidly daného sportu a v předepsané obuvi
 • neprodleně oznámit správci jakékoliv poškození nebo zničení vybavení nebo povrchu hřiště
 • uhradit škody vzniklé na hřišti způsobené záměrně nebo z nedbalosti
 • dostavit se na hřiště v termínu, který má objednaný, v opačném případě může správce objednávku zrušit po marném uplynutí 5 minut od začátku objednané  doby a přenechat jinému nájemci
 • uhradit objednané prostory předem, pokud není smluveno jinak 

Nájemce má právo:

 • požadovat po převzetí hřiště, aby bylo uklizeno   a připraveno k užívání
 • využívat hřiště po celou smluvenou dobu, v případě nemožnosti užívat (např. porucha osvětlení, déšť apod.), má nájemce právo požadovat za nevyužitý čas vrácení přeplacené částky za dobu, po kterou nemohlo být hřiště užíváno

Na hřišti je zakázáno: 

 • pohybovat se po sportovní ploše v obuvi s ostrými hroty (tretry), v kopačkách nebo na kolečkových bruslích
 • manipulovat s řeznými, bodnými a sečnými nástroji 
 • provozovat cyklistiku

 

Projekt

„00488160 – Kobylnice – víceúčelové hřiště – technické zhodnocení“

 byl spolufinancován v roce 2023 z prostředků Národní sportovní agentury.

webdesign: Synetix
©2006-2024 Obec Kobylnice, prohlášení o přístupnosti