Připravované projekty


Studie Horního dvora

Rozhodnutí postavit novou budovu obecního úřadu vzniklo z potřeby navýšit kapacitu místní základní a mateřské školy z důvodu rostoucího počtu obyvatel obce.

Obecní úřad nyní sdílí budovu s mateřskou školou, do budoucna bude tato přenechána pro účely jejího rozšíření a pro stavbu nového obecního úřadu byla vybrána lokalita Horního dvora, kde se v současnosti nachází zázemí technických služeb obce. Areál Horního dvora je územním plánem určen pro občanskou vybavenost a pro budovu obecního úřadu má ideální polohu v centrální části obce.

Výsledná varianta dělí jednotlivé funkce do několika objektů, postavených okolo pravoúhlé piazzety, která bude sloužit jako místo setkávání a může sloužit jako nové centrum společenského dění v obci. Celkem jsou navrženy čtyři objekty – na západní straně samotný obecní úřad s věží jako identifikačním symbolem stavby, na severu budova s víceúčelovým sálem pro zasedání zastupitelstva a společenské obřady (mše, vítání občánků, volby, svatby apod.) a s dílnami technických služeb, na východě hospodářská budova s garážemi a zázemím pro techniku údržby a jižní stranu prostoru uzavírá dvoupodlažní dům pro seniory s devíti malometrážními jednotkami, navrženými jako upravitelné byty pro osoby s omezenou schopností pohybu. Díky rozdělení do několika objektů návrh respektuje měřítko okolních staveb, hospodářská budova svým objemem prostorově navazuje na dodnes dochovaný, ale dnes již po technické stránce nevyhovující objekt hospodářského dvora. Fasády z červených lícových cihel přímo odkazují na místní tradiční stavební materiál a sjednocují vzhled celého areálu


Studie Sokolovny

Studii Sokolovny připravoval TJ Sokol Kobylnice ve spolupráci s obcí Kobylnice. 

Nyní stojí na stavebním pozemku objekt sokolovny z 50. let se spoustou různorodých přístaveb, které byly realizovány dle aktuálních potřeb. Hlavní sál objektu slouží jako prostor pro společenské akce, tělocvična základní školy, prostor pro odpolední sportovní i kulturní kroužky, je u něj umístěna hospoda a šatny fotbalistů, kteří mají hřiště za Zlatým potokem. Současný objekt přestal vyhovovat svou prostorovou kapacitou a technickým stavem potřebám obce a tělovýchovné jednoty, proto bylo rozhodnuto o jeho demolici a postavení sokolovny nové.

Studie řeší návrh nové budovy sokolovny, která je v obci umístěna na stejném místě jako sokolovna původní a sdružuje v sobě všechny její stávající funkce. Dopravní obsluha nově navržené sokolovny se oproti současnému stavu nemění. Objekt navržené sokolovny je kompaktní. V základní hmotě je na první pohled patrný sál, který je doplněn výrazně převýšeným vstupním průčelím. Orientace hlavního vstup je stejně jako dnes ze severu z přilehlého parku, který slouží pro venkovní zábavy a jako zahrádka hospody. Hlavním vstupem se vchází do foyer, na které osově navazuje vstup do sálu / tělocvičny. V sálu je cvičební prostor 15,5 m / 24,3 m. Vejde se tu volejbalové a basketbalové hřiště. Na plochu hrací navazuje prostor pro pódium, které je navrženo jako skládané ze systémových dílů. Vedle hlavního vstupu směrem k cyklostezce je vstup do hospody. V přízemí je dále situováno přísálí, které může sloužit také jako salónek hospody, nářaďovna, bezbariérové toalety, zázemí hospody a zvenku přístupné veřejné wc. Z foyer je po schodišti vstup do patra s galerií, klubovnou a kanceláří správce. Šatny pro fotbalisty a venkovní kurty jsou orientovány k potoku. Jsou přístupné po venkovním schodišti a tím provozně oddělené. Z foyer se jde po schodišti do suterénu k hlavním toaletám, posilovně, šatnám cvičenců a umělců a k technickému zázemí objektu. Schodiště v jihozápadním rohu objektu propojuje šatny a sál / tělocvičnu už v rámci čistého provozu. Vstupní průčelí sálu je artikulováno vysokým řádem betonových sloupů. Hlavní prostor sálu / tělocvičny je navržen jako betonový skelet z prefabrikovaných sloupů a průvlaků, zastřešených panely, tento typ konstrukce je použitý i u nižších částí. Celý objekt je opláštěný plechem světle a kontrastně tmavě šedé barvy. V interiéru je použité světlé a černě lakované dřevo v kombinaci s tmavými akustickými panely. Okna i sloupkopříčková fasáda ve vstupní části jsou hliníková.


Studie fotbalového hřiště

Studii fotbalového hřiště připravoval TJ Sokol Kobylnice ve spolupráci s obcí Kobylnice. 

Studie řeší stavbu tribuny, nových střídaček a skládku na fotbalovém hřišti. Při realizaci dojde také k rekonstrukci plochy fotbalového hřiště, zřízení systému zavlažování, osvětlení a novému oplocení. Dopravní obsluha nově navržených objektů na fotbalovém hřišti se oproti současnému stavu nemění. Navržené stavby jsou svým měřítkem a charakterem v souladu se současným charakterem území. Objekt tribuny je umístěný na severní straně hřiště tak, aby byl dobře dostupný od sokolovny, je navržen jako ocelová konstrukce, která je zavěšena na betonových sloupech, ty reagují na betonové sloupy vstupního průčelí nově navržené sokolovny. Tribuna má jednu krytou výškovou úroveň zvednutou nad hřiště o cca 0,9 m. Podlaha tribuny je z ocelového roštu. Na roštu stojí dvě dlouhé lavice celkem s 26 místy pro sedící a s možností opření stejného počtu lidí. Na severní straně jsou vedle tribuny směrem na západ i východ umístěny vždy 4 sestavy nekryté dlouhé lavičky a klandru pro opření stojících. Objekt střídaček je umístěn na jižní straně hřiště a používá stejné materiály a konstrukce jako tribuna. Je rozdělen na část domácích a hostů. V každé části je 12 míst k sezení na lavičkách. Střídačky jsou od sebe odsazeny 6,0 m. V prostoru mezi nimi je situovaný sklad. Všechny tři části jsou spojeny jednou průběžnou střechou. Zrekonstruované hřiště bude mít rozměr hrací plochy 96,0 na 60,5 m. Bude osvětleno a vybaveno závlahovým systémem, který bude napojen na retenční nádrže. Areál bude nově oplocen klasickým pletivovým plotem se vstupní bránou orientovanou k mostku u sokolovny. Navržená poloha oplocení se místy liší od původního a zohledňuje majetkoprávní vztahy a upravenou geometrii hřiště.


Další projekty v přípravě

  • Studie parku u sokolovny s novým podiem a zázemím
  • Studie rozšíření základní a mateřské školy
  • ...
webdesign: Synetix
©2006-2024 Obec Kobylnice, prohlášení o přístupnosti